Till Frågor & svar

Sekretess

Ta del av en elevjournal när eleven är 16,5 år?

18 augusti, 2021

Fråga:

Hej!

Har vårdnadshavare rätt att få ta del av en elevjournal när eleven är 16,5 år?

Mvh Annica


Svar:

Hej Annica,

En beundransvärt kort fråga som dock fordrar ett längre svar!!

När en elev är 16,5 år, men redan från tidiga tonår, delar vårdnadshavare och elev på barnets integritet. Denna integritet stärks visserligen för barnet i takt med dess ökande ålder och mognad men klart är att ända upp till 18-årsdagen har en vårdnadshavare hygglig möjlighet att få insyn i sitt barns journal eller i annan skoldokumentation.

Jag skriver en hel del om detta i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur.

Det finns dock undantag från insynsrätten. I en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen 12:3 sägs att huvudregeln är att sekretess gäller mot alla, även gentemot en vårdnadshavare för uppgifter som gäller barnet. Men när en vårdnadshavare kan sägas behöva få insyn i barnets förhållanden för att fullgöra sitt ansvar för barnet utifrån bestämmelsen i föräldrabalken (FB) 6:11 så ska de ges den insynen, ifall detta inte innebär betydande men för barnet. Det handlar här om en balansgång mellan barnets och vårdnadshavarnas intressen.

I praktiken innebär detta att man i tveksamma fall måste göra en sekretessprövning innan uppgifter lämnas ut. Man kan rimligen söka 16-åringens samtycke. Skulle hen säga nej får man bedöma vårdnadshavarnas behov av uppgifterna i journalen utifrån FB:s bestämmelser och dessutom, om ett sådant behov finns, ta ställning till om barnet skulle kunna tänkas drabbas mycket svårt, av ”betydande men” vid ett utlämnande. Oftast handlar denna bedömning om en enstaka uppgift i journalen, t.ex. en genomgången abort eller en fråga om drogmissbruk.

I tveksamma och svårbedömda fall kan en skolmyndighet avslå en begäran och efter ett överklagande få kammarrättens besked om huruvida uppgifterna ska lämnas ut. Har ni tillgång till juridiskt stöd vid er myndighet så utnyttja gärna detta vid er bedömning.

Hälsning
Staffan