Till Frågor & svar

Ta ut hälsodata på klassnivå från webbenkät- Komplettering av svaret finns (2017-04-23)

24 april, 2017

Fråga:

Hej,
Vi i elevhälsans medicinska insats använder en webbenkät inför våra hälsobesök. Enkäten är länkad till den enskilda elevens skolhälsovårdsjournal. Vi får ut svaren i stapel-, pajdiagram, procent och antal elever. Vi kan även få ut hur flickor respektive pojkar svarar. Det är ett stort batteri med frågor. Vi kan ta ut hälsodata på individ-, klass- och kommunnivå.
Undrar hur vi ska hantera hälsodata från våra webbenkäter? Hur ska vi lämna hälsodata till annan personal? På grundskolan hos oss tycker man att informationen är mycket värdefull på individ-, grupp- och kommunnivå. Har varit i kontakt med en kommunjurist som poängterar att ingen elev får bli igenkänd när vi lämnar ut hälsodata så att denne lider men. Kommunjuristen manar till försiktighet vid utlämnande av hälsodata även på kommunnivå, ingen får bli igenkänd.
Ett önskemål har nu kommit från förvaltningen, att vi ska lämna hälsodata till rektorer så de kan visa via projektor för EHT, lärarlag med flera. Vår egen förvaltningsjurist har meddelat att det inte är någon risk att lämna ut hälsodata på klassnivå, även i små klasser. Det förekommer inte namn eller personnummer så det är ingen risk att någon kan bli igenkänd. Jag har påpekat att när vi lämnar filer och dokument ifrån oss så blir det en allmän handling som vems som helst kan begära ut den, föräldraföreningar, journalister m.fl., samt att på klassnivå finns risken att en elev blir igenkänd. Då kan hälsodata kanske vara negativt för den enskilde och för den enskilda skolan?
Har du några tankar om detta? Vet du någon kommun som har skapat en rutin som håller juridiskt?
Med vänlig hälsning
B


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej B och tack för en fin beskrivning av frågan och för bifogad enkätsammanställning (som inte visas här).

(Komplettering finns efter svaret)

Den viktiga grundfrågan för er är, precis som framgår av din fråga, om svaren kan hänföras till någon enskild identifierbar elev. Då kommer er sekretess att slå till. Det problemet finns endast, så vitt jag kan förstå, ifall sammanställningarna görs små och det dessutom anges vilken klass/elevgrupp det gäller så att enskilda elever därmed kan identifieras. Ännu större blir den risken ifall pojkar/flickor redovisas separat. Att en sammanställning görs för viss skola eller viss årskurs i kommunen är inte problematiskt. Snarare är det så att redovisningen av elevhälsobesök är mycket värdefull för annan personal att ta del av. Jag har länge efterlyst mer av detta.

Var alltså försiktig med de redovisningar som gäller små elevgrupper, för enskild klass vid redovisad skola, oavsett klassens storlek. Då finns en identifikationsrisk. Men redovisning av klass kan säkert ske ifall det inte redovisas vid vilken skola klassen finns och kanske inte heller elevantal utan bara procent.  I övrigt säger jag bara: Fint initiativ!

Jag känner inte till någon kommun som gör sammanställningar liknande er, tyvärr. Däremot har jag fått veta att nio kommuner i Stockholms län också använder digitala enkäter. De har utarbetat enkäterna tillsammans med Stockholms läns landsting. Avidentifierad hälsodata kommer efter avtal med kommunerna att kunna skickas in till ett hälsodataregister så att jämförelser kan bli möjliga. Man började med de digitala enkäterna  läsåret 2015/16. 

Kanske har någon av er läsare ytterligare information om liknande projekt. Ta i så fall gärna kontakt med mig via www.elevhalsan.se så kan jag senare sprida den informationen vidare i en koppling till mitt svar nu.

Hälsningar från Staffan.

Nytt! 2017-04-23

Sedan frågan publicerades så har en kommun, efter Staffans svar, gjort en överenskommelse  som klargör hur man får presentera dessa elevhälsodata. 

Här kan du ta del av hur Halmstad har beslutat att redovisa hälsodata