Till Frågor & svar

Tilläggsbelopp inför årskurs 1

9 februari, 2017

Fråga:

Fsk i kommunal grundskoleverksamhet är inte obligatorisk MEN nu när vi ansöker om Tilläggsbelopp för ett barn som börjar i åk 1 inför ht 2017 med mkt stora svårigheter krävs Åp och utvärderade sådana, för att ansökan ens ska vara giltig? Vad säger ni om det? Det är något som inte stämmer?


Svar:

Hej Katarina och tack för din fråga!

Ja, det kan tyckas vara lite märkligt. Det är inte obligatoriskt att gå i förskoleklass, men för de barn som gör det gäller bestämmelserna om åtgärdsprogram. I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står följande:

”De här allmänna råden med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller i sin helhet för förskoleklassen…” (sidan 7). Vidare står det ”I förskoleklassen utgår bedömningen (av elevens behov av stöd) från hur eleven utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.” (sidan 12).

För de barn som inte går i förskoleklass utan istället fortsätter ett år till inom förskolan så gäller inte bestämmelserna om att dokumentera särskilt stöd inom åtgärdsprogram. I Skolverkets allmänna råd för förskolan (reviderad 2016) behandlas området ”särskilt stöd” i kapitel tre. Där tas det bl.a. upp vad som är viktigt när vi följer upp och utvärderar stödinsatserna; ”För att säkerställa att insatserna är tillräckliga och fungerar är det av stor vikt att kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna. För att kunna gör det är det viktigt att dokumentera vilka stödinsatser som planeras, syftet med insatserna, ansvarsfördelning och vilken övrig samverkan som krävs.” (sidan 33-34).

Oavsett skolform är det således viktigt med dokumentationen för att säkerställa att barnets behov av stödinsatser tillgodoses över tid.

Läs gärna mer i ”Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” samt i    ”Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Förskolan”

www.Skolverket.se

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman