Till Frågor & svar

Sekretess

Tillgång till journaler

20 augusti, 2021

Fråga:

Hej!

Jag har en fråga angående sekretess.

Våra psykologer var tidigare anställda av centrala elevhälsan i kommunen men är efter en omorganisation placerade ute på skolorna och har rektor som chef. Tidigare hade de verksamhetschefen för elevhälsan som chef och jobbade med uppdrag på olika skolor. De hade då en gemensam psykologjournal på centrala elevhälsan.

Skolsköterskorna är också sedan tidigare organiserade på samma sätt med rektor som chef. Skolsköterskan har enbart tillgång till journaler på de skolor hen arbetar på. Psykologerna har nu dels efterfrågat fortsatt behörighet till de gamla journalerna på Centrala elevhälsan men de vill även ha tillgång till journaler på alla skolor i kommunen även om de inte arbetar där. Hur skall vi tänka här? Ska de få tillgång till alla journaler, och bör då även skolsköterskorna ha detta? Eller går det att lösa genom att få vårdnadshavares medgivande vid behov?

Mvh Maria

Svar:

Hej Maria,

Jag kommer ju i oktober till er i Nyköping för att föreläsa en halvdag för EMI. Då kan jag fördjupat ta upp denna fråga.

Den fråga du ställer handlar inte om juridik utan helt om etik. En viktig utgångspunkt vid den etiska bedömningen är att å ena sidan se på patientens behov av personlig integritet gentemot de psykologer/skolsköterskor som inte har med eleven att göra och, å andra sidan, tillgodose denna personals behov av rimlig insyn i patienters journaler.

En god ledning i den etiska bedömningen kan göras utifrån bestämmelsen i kap, 4, § 1 i patientdatalagen. Där sägs följande:

Inre sekretess

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

I skolans psykolog- och EMI-verksamhet kan man förhålla sig till den paragrafen på några olika sätt. För det första kan man välja att sätta upp tydliga accessgränser som gör att endast den/de psykologer eller sköterskor/läkare som deltar i vården av en elev/patient ska ha möjlighet att logga in sig i en patientjournal. Där kan man kanske tänka sig att en psykolog som nu arbetar på en viss skola fortsatt kan vara involverad i samtal med andra elever/patienter, sedan den tid psykologen var centralt placerad i kommunen.

Men man kan som alternativ tänka sig att accessgränserna görs bredare så att tillgång finns för psykologer respektive EMI till alla patientjournaler inom skolmyndigheten. I det sistnämnda fallet är det särskilt viktigt att göra noggranna kontroller av personalens inloggningar, så att ingen loggar in utan behov i vården. Denna kontroll brukar en sköterska med medicinskt ledningsansvar hantera som en del av kvalitetsledningssystemet.

Det är upp till er att bedöma vilket av dessa alternativ som är det lämpligaste hos er. Båda alternativen har förtjänster och brister. Att söka samtycke i enskilda fall verkar onödigt, kan jag tycka. Skulle en psykolog i ett enskilt fall byta arbetsplats och då behöva få insyn i en psykologjournal kan detta ske utan ett samtycke. Jag har därför svårt att se att ett samtycke alls kan behövas. Däremot bör vårdnadshavare/patient informeras om att en ny psykolog är involverad.

Hälsning
Staffan