Till Frågor & svar

Träffa elev under 12 års ålder utan vårdnadshavares samtycke?

30 maj, 2012

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator i F-6 skolor. Jag har träffat en elev i år 2. Pojken har ADHD och har det väldigt jobbigt i skolan. Vi har fått en bra kontakt men har endast haft ett enskilt samtal. Resterande kontakt har varit i samband med att assistenten varit närvarande vid t.ex. promenad. (Inga känsliga saker har tagits upp/kommit fram). Mentorn informerade hemmet om att vi träffats men mamma säger blankt nej till fler möten mellan mig och hennes barn. Eleven själv vill ha kontakt med mig, hur gör jag?


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Cecilia och tack för frågan,
Det finns ingen möjlighet för en kurator att ha samtal med en cirka 8-årig pojke utan vårdnadshavarens (vh) samtycke. Det är först i tidiga tonår som en elev på eget initiativ kan kontakta kuratorn för samtal utan en vh:s godkännande. Det är i den åldern och uppåt möjligt för dig att avgöra vad vh ska få veta av det som framkommer i samtalet. Är det sådant som denne behöver veta för att kunna ta sitt ansvar för barnet enligt Föräldrabalken 6 kap. 11 § så ska vh:n informeras. Annars gäller sekretess med stöd av OSL 12:3.

I ditt fall finns några andra möjligheter att agera. Den ena är att bedöma om eleven kan behöva extra anpassningar inom ramen för en lärares undervisning eller särskilt stöd för att nå kunskapskraven.  I dessa finns en skyldighet för dig att ta kontakt med läraren respektive en anmälningsplikt till rektor som sedan ska bedöma om en utredning kan behöva inledas och, därefter, ett ÅP utarbetas. För detta behövs inget samtycke av en vh. Och i det fallet kommer pojken att få stöd i lärarens undervisning eller, vid behov av särskilt stöd, utifrån vad som framkommer i utredningen och genom de åtgärder som beslutas i ÅP:et.

Den andra möjligheten är att bedöma om barnets situation är sådan att en anmälan till socialnämnden kan bli aktuell. Men dessförinnan finns ju också alternativet att erbjuda mamman ett samtal med dig ensam eller med henne tillsammans med barnet. 

Hälsningar från Staffan