Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Transelev – har skolan skyldighet kontakta hemmet?

25 oktober, 2022

Fråga:

Hej!

Vi funderar kring vad skolan har och förhålla sig till gällande translever. Om elever kommer ut för skolpersonal och önskar annat pronomen och tilltalsnamn vill vi självklart respektera detta. Har skolan skyldighet att kontakta hemmet och berätta detta eller ska skolan förhålla sig till elevens önskemål även om vårdnadshavarna inte är informerade om namnändringen.

NH

Svar:

Hej NH,

En transperson är en person som bryter mot samhällets normer för kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes utifrån hur ens kropp såg ut och tolkades då.

För varje barn uppstår tankar och föreställningar som behöver dryftas tillsammans med någon vuxen, t.ex. i skolan. Skulle en elev vilja diskutera sin könsidentitet med någon annan än sina föräldrar ska detta tas på stort allvar. Ingen skyldighet finns att kontakta hemmet, egentligen oavsett elevens ålder. Den dag eleven känner sig mogen att själv, eller tillsammans med någon annan, berätta om detta för en förälder, ska det förstås stödjas.

Jag kan lägga till att regeringen i en lagrådsremiss i juli 2022 har föreslagit förbättrade möjligheter för barn och unga att ändra kön. Om riksdagen stödjer förslaget kommer det att genomföras i oktober 2024.

Så här skriver man:

”I lagrådsremissen föreslås att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås. Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Det ska inte krävas något tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå sådana kirurgiska ingrepp i könsorganen som syftar till att personens kropp ska stämma överens med könsidentiteten. Sådana ingrepp ska dock, som i dag, föregås av en utredning inom hälso- och sjukvården och kunna utföras på personer som har fyllt 18 år. För avlägsnande av könskörtlarna kvarstår åldersgränsen på 23 år, om det inte föreligger synnerliga skäl. Ett övergripande mål är att förfarandet för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen förenklas. I lagrådsremissen föreslås att en person som har fyllt 16 år ska få det kön som framgår av folkbokföringen ändrat efter en förenklad prövning av könsidentiteten. En ansökan för ett barn görs av barnets vårdnadshavare med barnets skriftliga samtycke.” 

Hälsningar 

Staffan