Till Frågor & svar

Två frågor gällande myndig elev- vid nödsituation och missbruk

18 november, 2015

Fråga:

Hej!
Jag arbetar på en fristående gymnasieskola. Jag har två frågor gällande sekretess.

1. Vid nödsituation. När det finns överhängande risk att en myndig elev kommer att begå/hotar att begå självmord, kan vi då bryta mot vår tystnadsplikt och informera föräldrarna? I vilket lagrum kan jag då hitta detta undantag (är det BrB 24:4)?

2. När vi som skola har vetskap om en myndig elevs missbruk gäller ju ej generalklausulen i OSL 10:27 för information till socialtjänst ( utifrån att vi är en friskola). Vi tänker då att vi polisanmäler, när elev ej samtycker till kontakt med socialtjänst eller annan missbruksbehandling. Behöver missbruket var av viss omfattning för att vi ska kunna polisanmäla? Har läst om att vi enbart kan polisanmäla vid brott med minsta straff 1 års fängelse.

Mvh Sara


Svar:

Hej Sara,

här kommer svar på dina två frågor

1) Nöd bryter lag, d.v.s. man har rätt att t.ex. bryta mot sin tystnadsplikt för att rädda någons liv. I BrB 24:4 sägs att: 

”En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. ”

Min bedömning är alltså att ni kan kontakta hemmet i en sådan situation, även om tystnadsplikt gäller. Men det måste handla om en uppenbar och nära förestående handling och inte om att på sikt förhindra ett självmord t.ex. 

2) Det är sant att generalklausulen inte gäller vid en fristående skola. Det betyder att det är svårt att anmäla till socialnämnden när en elev har fyllt 18 år. Däremot finns möjlighet att polisanmäla brott i åtskilliga fall. Vid en friskola bör man då ta ledning av de möjligheter en skolmyndighet har.

De brott som får anmälas är de brott för vilka är stadgat annat straff än dagsböter och där det kan förväntas att brottet ger sådant straff, t.ex. villkorlig dom eller fängelse. Den ettårsgräns du nämner gäller för hälso- och sjukvården vid en skola. Övrig skolpersonal har större möjligheter att polisanmäla. Dessutom får alla brott som riktar mot skolans egen verksamhet polisanmälas, t.ex. misshandel elever emellan eller narkotikabrott som gäller överlåtande av eller försäljning till elever i skolan. När det gäller misstanke om t.ex.  misshandels- och sexualbrott brott mot barn, d.v.s. mot en person under 18 år, får polisanmälan göras av alla, även av hälso- och sjukvårdspersonalen.

Skulle skolan få kännedom om att en myndig elev själv missbrukar är det, bedömer jag, tveksamt om en polisanmälan kan göras, om inte brottet kan bedömas ge annat straff än dagsböter eller om överlåtelse/försäljning misstänks. Tanken är här att en verksamhet – skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård- ska erbjuda stöd för den vuxne person som missbrukar. Tystnadsplikten kan då i vissa fall förhindra att polis informeras via en anmälan dit.

Hälsningar från

Staffan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin