Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Två vårdnadshavare som inte är överens. Lämna ut datum för utvecklingssamtal?

20 oktober, 2023

Fråga:

Hej Staffan!

Vi har ju träffats ett flertal gånger tidigare, bland annat i Habo, jag tror du vet vem jag är. Vi har en fråga: Vi har två vårdnadshavare som inte är överens, pappa vill veta vilken dag eleven ska ha utvecklingssamtal med mamma, han planerar då att hålla eleven hemma. De har gemensam vårdnad, men han vill inte att eleven ska träffa mamma. Vår fråga: får/ska vi lämna ut datum för utvecklingssamtal med mamma till pappan?

X

Svar:

Hej X,

Roligt att få en fråga från dig. Mitt svar blir så här: 

Utgångspunkten för föräldrar med gemensam vårdnad är att de har ett gemensamt ansvar för sina barn. Ansvaret tydliggörs bl.a. i föräldrabalkens kap. 6, § 11. De ska som huvudregel få gemensam information om barnets förhållanden när detta behövs för att de ska kunna ge sitt barn det stöd barnet behöver i viktiga sammanhang. Det kan gälla vad ett barn berättar eller gör och där vårdnadshavarna kan behöva information för att gripa in.

När två vårdnadshavare inte kan delta vid ett gemensamt utvecklingssamtal finns dock ingen skyldighet att informera dem om tider för varandras samtal. I detta fall finns ju dessutom en betydande risk att barnet hålls hemma av en vårdnadshavare den dag den andre ska få sitt utvecklingssamtal. Det skulle direkt drabba barnets skolgång, vilket är ytterligare ett skäl till att i ert fall inte  informera pappan om dag och tid för mammans utvecklingssamtal. Lagmässigt kan ni ta stöd i offentlighets- och sekretesslagens bestämmelse i 12 kap. 3 §, där det av första meningen framgår att huvudregeln är att sekretess kring barnets förhållanden som huvudregel gäller även gentemot en vårdnadshavare. Undantag är det jag skrev ovan, d.v.s. att en vårdnadshavare har rätt till viktig information om barnet med stöd av 6 kap. 11 § föräldrabalken. 

Till sist kan jag säga att ni i detta fall bör vara uppmärksamma på hur barnet mår och om den strid som tycks finnas mellan två vårdnadshavare kan behöva orosanmälas till socialnämnden.

Hälsningar

Staffan