Till Frågor & svar

Undantagsbestämmelsen – idrott

5 maj, 2019

Fråga:

fråga: Hej
Vi har en elev med diagnos ADHD/Autism. Min fråga gäller om vi kan använda undantagsbestämmelsen då han absolut inte kan tänka sig visa rytm eller dans. Kan vi anpassa så att han visar rytm på något annat sätt?


Svar:

Hej Marika,

och tack för din fråga.
Ett kortfattat svar är ”Ja, ni tänker helt rätt! Ni kan anpassa så att eleven visar förmågor och kunskaper på andra sätt.” Så här i maj månad funderar många lärare över betygsättning och undantagsbestämmelsen, så låt oss utveckla svaret.

Vi börjar med texten som finns på Skolverkets hemsida: ”Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som har en funktionsnedsättning och som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Det är inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet ska kunna få ett godkänt betyg. Lärare ska bara använda undantagsbestämmelsen om det inte räcker med särskilt stöd för att eleven ska nå en viss del av kunskapskraven. Det är tre saker läraren behöver ta ställning till och som behöver vara uppfyllda för att undantagsbestämmelsen ska kunna användas.

  1. Om elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden är bestående.
  2. Om de delar av kunskapskraven där eleven inte har visat sitt kunnande kan bedömas vara enstaka delar av kunskapskraven.
  3. Om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven att lära sig det som beskrivs i den del av kunskapskraven som eleven har svårt att nå.”

Våra styrdokument ger alla elever rätt till likvärdiga förutsättningar att kunna få lyckas i skolan. Vi har i uppdrag att göra lärmiljöerna tillgängliga och att anpassa utifrån elevernas behov. En elev som är rullstolsburen ska t.ex. ha möjlighet att kunna få ett godkänt betyg i idrott. Vi behöver därför tänka utanför ”boxen” för att hitta lösningar och anpassa så att det blir möjligt för eleverna att visa sina förmågor och kunskaper på alternativa sätt. Det kan många gånger vara en utmaning och då är det viktigt att lärare kan få stöd från elevhälsans kompetenser och skolledningen. Ni är inne på detta resonemang d.v.s. visst kan eleven få visa rytm på andra sätt t.ex. genom sina ögonrörelser eller genom att göra en animerad film där figuren, som symboliserar eleven, dansar och rör sig rytmiskt. Om läraren då anser att eleven visat förmågorna som efterfrågas i kunskapskravet, behöver ni inte ens använda undantagsbestämmelsen.

Låt oss ändå koppla er fråga till undantagsbestämmelsen ifall behovet kvarstår att undanta enstaka delar. Syftet med bestämmelsen stärker ytterligare vår rätt att skapa lika förutsättningar, när det finns direkta hinder för en elev med bestående funktionsnedsättning. Jag tror att du anger att er elev har ADHD/Autism diagnos för att understryka att funktionsnedsättningen är bestående (punkt 1 ovanför). Jag vill bara förtydliga att det inte krävs en diagnos för att få använda undantagsbestämmelsen.

Det är läraren som gör en bedömning av om det handlar om enstaka delar av kunskapskravet (punkt 2 ovanför). Det kan vara ett av de så kallade värdeorden eller progressionsuttrycken, det kan också vara flera sådana tillsammans eller kanske ett helt stycke. Ibland kan det vara en kunskapsaspekt som finns genomgående i hela kunskapskravet men som en mindre del. Detta framkommer i i Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens film ”Undantagsbestämmelsen – Del 4: Prov, bedömning och betygssättning” När det gäller rytm och dans verkar det vara ganska tydligt att det rör sig om enstaka delar av kunskapskravet inom idrott i årkurs 6 och 9.

Om olika former av särskilt stöd har prövats och skolan gör en bedömning att funktionsnedsättningen är ett direkt hinder (punkt 3 ovanför) för att eleven ska kunna visa enstaka delar av kunskapskravet, så har läraren rätt att använda undantagsbestämmelsen.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman