Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Underskrifter i åtgärdsprogram

8 mars, 2021

Fråga:

Hej!
Undran rörande åtgärdsprogram. Behövs det skriftligt undertecknande från vårdnadshavare och elev när ett ÅP blivit upprättat av skolan? Oftast ha vi ju både vårdnadshavare och elev med i processen från början och i kartläggningsarbetet ingår synpunkter både från vårdnadshvare och elev. De har sedan fått info om när ÅP är färdigt och oftast en papperskopia av ÅP. Behöver skolan även ha ett skriftligt dokument med underskrifter som styrker att de tagit del av ÅP eller räcker det med muntlig info?


Svar:

Hej Lena,
och tack för din fråga.

Precis som du anger så är det viktigt att både elev och vårdnadshavare får möjlighet att vara reellt delaktiga i hela processen. Det gäller både utredningen av elevens behov av särskilt stöd och i åtgärdsprogrammet. Vårdnadshavare och myndiga elever bör också alltid få en kopia av dokumentationen.

Däremot behövs inte ett undertecknande av vårdnadshavare eller elever som är myndiga. Den enda som behöver underteckna är rektorn alternativt annan personal som har beslutat åtgärdsprogrammet. 

Om skolan ändå skulle välja att be vårdnadshavare och/eller myndig elev att underteckna åtgärdsprogrammet, så är det viktigt att komma ihåg att vårdnadshavare och elever över 16 år trots underskriften har samma rättighet att kunna överklaga beslutet. I åtgärdsprogrammet skrivs datumet in när elev och vårdnadshavare har fått del av åtgärdsprogrammet, vilket kan ske muntligt men de bör också få en skriftlig kopia av det beslutade åtgärdsprogrammet. 

Soliga hälsningar 
Gudrun Löwendahl Björkman