Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Uppskjuten skolstart – vem har medicinskt ansvar?

7 mars, 2023

Fråga:

Hej!

Vi har ett mottagningsteam till särskolan i vår kommun. Jag deltar där som medicinsk kompetens och är verksamhetschef för EMI och skolsköterska.

Vi har ofta barn i förskolan som man ser har bekymmer som skulle kunna tyda på en intellektuell funktionsnedsättning. Då tas ofta beslut om uppskjuten skolplikt och de får stanna kvar i förskolan ett år. Detta är ett beslut som tas utifrån barnets bästa.

Min fråga är då. Vem har ansvar för barnet/eleven under detta är? Barnhälsocentralen släpper barnet när de ska börja i förskoleklass utifrån biologisHk ålder. EMI och skolans elevhälsoteam jobbar bara med barn som är inskrivna i skolan, vilket dessa barn inte är.

Detta innebär att skolan inte gör utredning om skolform då de går kvar på förskolan. Men inte heller BHV och BHV- psykolog kan kopplas in på detta.

Vem har ansvar under detta år av uppskjuten skolplikt??

Hälsningar H

Svar:

Hej H,

Precis som du säger så tar skolans elevhälsa och EMI där över det medicinska ansvaret för ett barn som börjar i F-klass. Barnhälsovårdens ansvar ligger dessförinnan. Men tvekan om medicinskt ansvarig kan uppstå då ett barn inte börjar i F-klass i stipulerad tid utan finns kvar i förskola ytterligare ett år. 

Jag ställde frågan till Socialstyrelsens upplysningstjänst, eftersom jag i någon lagstiftning inte kunde finna ett svar. 

Min fråga löd:

”Hej,

Ibland kan det enligt skollagen 7:10 beslutas om uppskjuten skolgång för ett barn.
Under det året
, när barnet är 6 år, har inte längre barnhälsovården/BVC ansvar- eller har man?- för det barnets hälsa via undersökningar m.m. Men skolans elevhälsa har inte heller ansvar – eller har man? – innan barnet börjar i förskoleklassen.

Ofta finns ju dessa barn i fristående förskola, enskilt driven.

Min fråga är: Var ligger det medicinska och lagstadgade ansvaret för ett barn i detta fall, när barnet får sin skolstart uppskjuten ett år?” 

Med hälsning

Staffan Olsson, Södertälje, författare, föreläsare i skolsekretessfrågor

Upplysningstjänsten svarade bl.a. följande:

”I Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård anges bl.a. följande: 

”Barnhälsovården riktar sig till barn från födelsen till start i förskoleklass (alternativt första klass för dem som inte går i förskoleklass) och till barnens föräldrar för att med insatser till alla barn och deras föräldrar och riktade insatser till dem som har särskilda behov bidra till att främja barns hälsa, utveckling och välbefinnande.” (s. 13).

Jag ställde därefter en följdfråga och fick även ett svar på den:

 ”Ska jag tolka ert svar som att något i lag tydligt ansvar för dessa barns hälso- och sjukvård inte finns explicit uttryckt i gällande lagstiftning? 

Upplysningstjänstens svar blev:Det finns ingen reglering som explicit anger hur regionerna ska organisera barnhälsovården, inklusive BVC. Det är upp till vårdgivarna att organisera vården. Det finns dock, som jag skrev, en skyldighet i 8 kap. 1 § HSL erbjuda vård. Däremot finns det ingen reglering som uttryckligen anger att ”I regionernas ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård ingår att erbjuda hälsovård till barn som inte påbörjat förskoleklass.” Den meningen utgår från skrivning i Socialstyrelsens vägledning om barnhälsovården.”

Min slutsats (Staffan) är alltså att det medicinska ansvaret för barn med uppskjuten skolgång alltid ligger på barnhälsovården. Skulle de ha en annan uppfattning så hänvisa dem alltså till Socialstyrelsens vägledning.

Hälsningar

Staffan