Till Frågor & svar

Utreda ett barn med bara en förälders godkännande- hur förhåller det sig?

13 juli, 2011

Fråga:

Hörde på radion att enligt nya skollagen ska skolan kunna utreda barn med bara ena förälderns godkännande. (Upplever ibland att föräldrar utövar sin makt för att den andra förälden inte ska få sin vilja igenom och att barnets bästa kanske få komma i andra hand…)

Hur förhåller det sig?

Hälsningar
Ann


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Ann,

Det radioinslaget har jag inte hört så jag är litet undrande över vad man menar. Jag kan inte se att den nya skollagen i någon viktig mening har skapat ett större utrymme för den ene vårdnadshavaren att bestämma utan den andre vårdnadshavarens acceptans. Vid en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. skollagen ska skolan utreda även om ingen av vårdnadshavarna samtycker. Och i förskolan införs i 8 kap. en bestämmelse om att då ett barn är i behov av särskilt stöd ska förskolechefen (från 17/ 2019 benämnd rektor) se till att barnet ges sådant stöd. I princip behövs inget vårdnadshavarsamtycke alls. Vid kränkande behandling ska utredning göras då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för sådan behandling, oavsett vårdnadshavarnas inställning.

Men i många fall behövs båda vårdnadshavarnas godkännande, oklart dock när det ibland kan räcka med den enes. Kan en 8-årig pojke eller flicka undersökas av skolläkare eller besöka kurator för samtal tillsammans med en vårdnadshavare när den andre motsätter sig detta? Rättsläget är inte helt klart och omständigheterna i varje enskilt fall avgör nog om detta är möjligt. När ett barn ska tas emot i särskolan fordras två vårdnadshavares samtycke. Men i nya skollagen kan skolmyndigheten, om vårdnadshavarnas motsätter sig att barnet ska börja i särskolan, besluta att barnet ändå ska tas emot där, om synnerliga skäl finns med hänsyn till barnets bästa. Detta framgår av  SkolL 7 kap. 5 §.

En ändring i föräldrabalken kom 1 januari 2012. Den innebar att socialnämnden kan besluta i vissa fall,om det krävs för barnets bästa, trots att endast en av två vårdnadshavare samtycker och det gäller:

  1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
  2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
  3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen eller
  4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hälsningar från Staffan