Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Utredning av särskilt stöd i gymnasiet – Måste måluppfyllelsen kopplas till betygskriterierna 

18 september, 2023

Fråga:

Hej Gudrun!
måste jag som lärare ange vilka betygskriterier en elev inte väntas nå i samband med att en pedagogisk kartläggning ska göras bara några veckor efter skolstarten? Jag har fått i uppdrag att dokumentera detta. 

Jag har endast haft eleven sedan läsårsstarten. Eleven har haft stöd av assistent på högstadiet och går nu första året på gymnasiet och behovet är tydligt. Räcker det inte med att specialpedagogen tydligt förklarar och beskriver elevens behov utan att hänvisa till betygskriterier?

Vi har redan gjort extra anpassningar för eleven utifrån övergångsinformationen, men ser att mer omfattande och varaktigt behov sannolikt finns. 

Tacksam för svar/Bosse


Svar:

Hej Bosse,

och tack för din fråga.
I Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2022) framgår att det vid kartläggningen i utredningen är viktigt att elevens kunskapsutveckling utvärderas och att det görs en bedömning av om eleven kan förväntas uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas med det stöd som ges.

Samtidigt kan detta förstås vara svårt så här i början av första terminen. Då kan ni exempelvis skriva så här: ”Eleven NN är ny på gymnasieskolan sedan 22 augusti 2023. Under de xx lektionspass som hittills skett i kursen YY, har jag kunnat observera att eleven NN har goda kunskaper/ förmågor/färdigheter inom området… Däremot uppvisar NN svårigheter när det gäller … Det är i dagsläget för tidigt att kunna avgöra om NN kommer att nå upp till betygskriterierna i kursen.”

Utöver det som de olika gymnasielärarna kan beskriva är det ofta bra att under en separat rubrik skriva in en summering från övergångsinformationen som tidigare grundskola har gett. Då kan den informationen ge oss en ökad förståelse för elevens förutsättningar och behov. Om eleven skulle ha börjat på ett introduktionsprogram är det förstås väldigt viktigt att ta del av mer ingående information från grundskolan där elevens kunskaper i relation till betygskriterierna i ämnena klargörs. Det är en förutsättning för att eleven inte ska behöva börja på ”ruta ett” igen kunskapsmässigt i varje ämne och för att lärarna ska veta vilken nivå på uppgifter som är lämpliga. 

För dig som vill veta mer om övergångar och/eller särskilt stöd på gymnasiet så finns det två förinspelade föreläsningar specifikt om detta (2023) samt e-boken ”Vägledning för gymnasieskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”.

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman, 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!