Till Frågor & svar

Utvärdering av åtgärdsprogram

20 mars, 2018

Fråga:

Hej!
Jag undrar hur det är när det finns brister i arbetet med åtgärdsprogram på en skola och utvärdering och förnyelse av åtgärdsprogram inte gjorts sedan 1,5 år tillbaka i tiden, då man beslutade om åtgärdsprogrammet? Eleven är i behov av samma åtgärder fortfarande men det har alltså inte formellt utvärderats och förnyats.

Mvh Karolina


Svar:

Hej Karolina,
och tack för din fråga.

Det finns inte angivet i skollagen hur utvärderingar av åtgärdsprogram ska ske men däremot att eleven och elevens vårdnadshavare bör ges möjlighet att delta i utvärderingen. I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram framkommer att det inte går att ange hur ofta åtgärdsprogram bör följas upp och utvärderas. Det kan skifta mellan hur ofta olika elevers åtgärdsprogram bör utvärderas och det kan även skifta över tid.

Ibland behöver åtgärdsprogram utvärderas oftare exempel när det särskilda stödet som har satts in är nytt för att säkerställa att stödet har påbörjats och att det fungerar väl. I Skolverkets allmänna råd framgår att det är rektorn, eller den i personalen som har fått i uppdrag av rektorn att besluta om ett åtgärdsprogram, som i det enskilda fallet måste avgöra hur ofta det är lämpligt att göra utvärderingar. Om åtgärdsprogrammet handlar om de mer ingripande formerna av särskilt stöd dvs särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång har rektor själv ansvar för att dessa åtgärder kontinuerligt följs upp och utvärderas. Detta ansvar får rektor inte delegera. Det är bl.a. viktigt för att säkerställa att dessa ingripande insatser inte omfattar fler ämnen eller längre tid än nödvändigt utifrån elevens behov.

I Skolverkets allmänna råd framgår vidare att åtgärdsprogram ibland kan utvärderas mer sällan t.ex. när pågående stödåtgärder fungerar väl. En ganska vanlig missuppfattning som jag ofta möter är att skolor och/eller huvudmän tror att det finns bestämmelser att utvärderingarna ska ske efter 6-8 veckor. Detta är ingenting som står i våra styrdokument. Begrepp som Skolverket använder angående hur ofta åtgärdsprogram bör utvärderas är således; kontinuerligt, ibland oftare och ibland mer sällan. Jag har läst några tidigare överklagandeärenden där Överklagandenämnden bedömde att utvärderingar skedde för sällan. Då hade det gått längre tid än en termin. Personligen anser jag att det är ett bra riktmärke att de flesta åtgärdsprogrammen utvärderas ca två gånger per termin, varav en gång i samband med utvecklingssamtal. När samarbetet med vårdnadshavare och elev är väl upparbetat och fungerar bra med ett ömsesidigt förtroende, kan ibland utvärderingar göras med eleven i skolan och via telefon med vårdnadshavare förutsatt att både hem och skola anser att det är ok.

Nu tillbaka mer konkret till din fråga; Den aktuella skolan bör så snart som möjligt utvärdera åtgärdsprogrammet för denna elev, samt utarbeta ett nytt åtgärdsprogram. Det är viktigt att eleven och vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen och när skolan upprättar det nya åtgärdsprogrammet. Det är respektfullt om skolan ber elev och vårdnadshavare om ursäkt för att det har gått så här lång tid utan utvärdering.

Jag vill tacka dig extra mycket för din fråga för den fick mig att upptäcka en sak som jag tidigare har missat. Skolverket har ändrat lite text i sitt blankettexempel ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd.” Enligt skollagen ska det framgå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Överklagandenämnden påpekar också detta i överklagandeärenden. Det är därför bra att vi alla säkerställer att detta står med i våra blanketter. Jag har idag korrigerat detta i mina häften ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan…” och även i mina digitala åtgärdsprogramsblanketter där stödtext står inskrivet för att underlätta er dokumentation. Om du har beställt mina häften (www.GLBatgardsprogram.com) och därefter även önskat mina digitala blanketter, så kan du mejla mig för att få de idag reviderade versionerna; Gudrun.LB@live.se

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

 

Förslag på vidare läsning:
Skolverkets allmänna råd för ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”
Skolverkets reviderade blankett ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd”