Till Frågor & svar

Utvecklingssamtal på gymnasiet

26 mars, 2013

Fråga:

Hej Staffan!
Vet du hur skolan ska agera korrekt om följande situation uppstår? Mentor kallar till utvecklingssamtal. Elevens mamma har ensam vårdnad men eleven vill att pappan som inte har vårdnaden ska komma istället .

Vid första tankevarvet tänker jag så här:
Skolan ska samarbeta med och informera både vårdnadshavare och föräldrar som inte är vårdnadshavare om elevernas skolsituation.

Hur mycket man har rätt att veta påverkas dock av om man är vårdnadshavare eller inte. Offentlighets- och sekretesslagen talar om en strängare sekretess inför en förälder som inte är vårdnadshavare.

Jag tänker mig att man frågar mamman om hon tycker att det är ok om pappan kommer istället och att mamman får informationen sedan. Mamman bör väl här kunna ge sitt medgivande. Vill inte mamman detta träffar mentor mamma utan elev, dvs om eleven absolut inte vill att mamman ska vara med tillsammans med eleven under samtalet.

Här gäller Föräldrabalken, Skollagen och Sekretesslagen

Vad tror du?
Mvh
Åke


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej Åke,

Det är, som du skriver, så att vårdnadshavaren är den som har rätt till sekretesskyddade uppgifter om sitt barn. Men även en förälder som inte är vårdnadshavare ska hållas underrättad om sitt barns skolgång i de delar detta är möjligt, inte minst en umgängesförälder.

Den elev du nämner vill inte ha sin vårdnadshavare med vid utvecklingssamtalet. Men ett utvecklingssamtal riktar sig till eleven och vårdnadshavare(n). Skulle en vårdnadshavare samtycka till att en annan förälder deltar i stället för sig vid utvecklingssamtalet är det fullt möjligt, men sekretessen kan då hindra mentorn att lämna full information om vissa förhållanden, t.ex. sådant som gäller vårdnadshavaren.

Skulle vårdnadshavaren före eller därefter önska ett eget utvecklingssamtal utan sitt barns närvaro bedömer jag att skolan är skyldig att ordna ett sådant. En annan lösning kan, som du skriver, vara att mentorn efter samtalet med eleven och icke-vårdnadshavaren informerar vårdnadshavaren om vad som framkommit vid samtalet och också ställer frågan om denne önskar ett eget samtal med mentor.

Det är sannolikt ovanligt att ett barn på gymnasiet önskar att någon annan än vårdnadshavaren ska delta vid ett utvecklingssamtal men genom åren har jag lärt mig att allt är möjligt i en ibland komplicerad förskole- och skolvärld.

Hälsningar från Staffan