Till Frågor & svar

Vad är ett starkt behov?

30 april, 2014

Fråga:

Den 13/2 2013 besvarade Staffan Olsson en fråga angående sekretess med bland annat denna text: ”Inom elevhälsan kan man informera varandra vid ett tydligt och starkt behov”.

Min fråga: Går det att definiera vad ett starkt behov är?
Tacksam för svar / Tina


Svar:

 

 

(Svaret uppdaterat 2019-07-19)

Hej Tina,

Någon tydlig reglering av internsekretessen finns inte på skolans område annat än i persondatalagen för hälso- och sjukvårdspersonal. Den bestämmelsen finnas i den lagens 4 kap. 1 §.

Men det är självklart att uppgifter  inte får hanteras hur som helst olika befattningshavare emellan. Det måste finns ett behov i arbetet för att ta del av en känslig uppgift.

I Socialstyrelsens skrift ”Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården” (2012) beskriver man detta på följande sätt, som även är tillämpligt på skolans område:

”Om det inte finns någon sekretessgräns inom en myndighet så är det i alla fall inte fritt fram för personalen inom den myndigheten (eller inom den självständiga verksamhetsgrenen) att utbyta uppgifter. Uppgifter som omfattas av sekretess får bara lämnas mellan befattningshavarna innanför den så kallade sekretessgränsen i den utsträckning som är normal eller behövlig för ett ärendes handläggning eller för verksamhetens bedrivande i övrigt, men inte i större omfattning.

Den inre sekretessen gäller även för privata vårdgivare samt för enskilda verksamheter enligt SoL och LSS. Detta brukar kallas inre sekretess. Den inre sekretessen regleras inte i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).” (s. 21)

Min sammanfattande synpunkt är att den som lämnar (eller tar emot) känsliga uppgifter från någon annan i skolan måste utgå ifrån att detta bara ska ske när det finns ett behov i arbetet. Behovet ska vara tydligt, det vidhåller jag. Och det måste vara tillräckligt starkt för att inte överlämnandet/mottagandet av uppgiften enbart ska handla om att stilla den personliga nyfikenheten.

Hälsningar från Staffan

Här kan du läsa frågan från 2013-02-13 ”Sekretess mellan skolsköterska/skolläkare och skolpsykolog”