Till Frågor & svar

Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet?

5 november, 2018

Fråga:

Hej,
Jag har under längre tid haft en givande diskussion med en förälder kring innehållet av ett åtgärdsprogram. Vi har delade meningar kring vad som är särskilt stöd och vad som är en extra anpassning. Stödet kommer att vara under längre tid och har funnits under hela förra året. Utan detta fungerar inte barnets skoldag. Hur ser ni på detta?

  1. individuella instruktioner vid varje arbetspass
  2. bestämda pauser vid arbetspass
  3. stöd i situationer där det kan uppstå kösystem ( mentala och fysiska)
  4. detaljerad genomgång vid schemabrytande aktiviteter.
  5. förberedas varje vecka inför idrotten och vad som ska hända på fritids
  6. att pedagogerna arbetar förebyggande och undanröjer hinder i alla situationer
  7. begränsade valmöjligheter
  8. en resurs som kan guida.
  9. eget rum att gå till när han behöver hitta sitt lugn.

Eleven har omfattande behov och får stora våldsamma utbrott om något av ovanstående punkter inte görs. Sedan använder vi oss av sådant som finns tillgängligt för alla elever på skolan, timetimer, sittdyna, egen dator/ Ipad, egen plats nära dörren för att snabbt kunna ta sig ut ur klassrummet, eleven får vid behov vara inne på rasterna, behöver inte delta i morgongympan, tydligt struktur över dagen med bilder på tavlan, schema på bänken ( men klarar inte av att styra sin pauser själv), anpassad mat, möjlighet att äta mat i klassrummet, m.m.

Är lite vilse i skrivandet av just detta ÅP.


Svar:

Hej Rianne,

och tack för din fråga. Härligt att höra att du har givande samtal med föräldern angående vad som är särskilt stöd respektive extra anpassningar. Det är ganska vanligt att osäkerhet uppstår och jag ska försöka att förtydliga. Utmärkande för särskilt stöd är att stödet som behövs är varaktigt, omfattande och/eller ingripande. Du skriver att det här handlar om stöd som behövs under längre tid dvs varaktigt och att behovet är omfattande. Om jag förstår rätt så behövs också en resurs till eleven. Det framgår inte i vilken utsträckning resursen kommer att finnas, riktigt vad resursen kommer att göra och inte heller hur stor del av skolveckan som eleven är i eget rum samt om eleven då får enskild undervisning under en betydande del av skolveckan. Resurs och enskild undervisning under en betydande del av skolveckan räknas som två ingripande stödåtgärder.

De flesta elever i behov av särskilt stöd är även i behov av extra anpassningar. De stödinsatser (av dina 9 punkter) som lärare och annan ordinarie personal kan genomföra inom ramen för ordinarie undervisning och uppdrag räknas som extra anpassningar. De stödinsatser (av dina 9 punkter) som är för omfattande för ordinarie personal att kunna hantera, när det gäller denna elev, räknas som särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet skriver vi in dessa särskilda stödåtgärder dvs de som är överklagningsbara. Låt mig ge exempel hur ni kan skriva i åtgärdsprogram:

Särskilt stöd

Resursperson på X-lektionerna, vid raster samt under fritidshemstiden (dvs särskilda stödåtgärden och omfattningen). 

Resurspersonen förebygger och undanröjer hinder för att minimera att svåra situationer ska uppstå i skolan. Resurspersonen ger t.ex. individuella instruktioner efter genomgångar, samt begränsar uppgifter och valmöjligheter. Hen förbereder eleven noga inför idrott, vad som ska hända på fritidshemmet, inför schemabrytande/nya aktiviteter och ger stöd vid kösituationer (dvs vad resursen ska göra).
Ansvarig: Lena Svensson, resurspedagog (dvs ansvarig för åtgärden, samt befattning)

Ni kan sedan, om ni vill förtydliga, skriva längre ned i åtgärdsprogrammet:
Extra anpassningar finns också för eleven, se IUP/blankett för Extra anpassningar.
Där tar ni upp de extra anpassningar som lärare ansvarar för t.ex. Bestämda pauser vid arbetspass. Det kan också vara så att lärare ansvarar för samma stöd som resursen brukar ge på de lektioner där resursen inte behövs/finns tillgänglig. Då räknas detta stöd som extra anpassningar.

I slutet av din fråga så beskriver du olika bra saker som ni gör för att skapa tillgänglighet för alla elever på skolan. Dessa saker ska inte skrivas in i elevens åtgärdsprogram.

Om ni vill ha fler exempel hur ni kan utforma åtgärdsprogram för särskilt stöd så hittar ni det i Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” och i mina vägledningshäften för grundskolan och gymnasieskolan.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman