Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vad är skillnaden mellan att följa upp och att utvärdera åtgärdsprogram?

15 november, 2023

Fråga:

Hej,

Där jag arbetar hakar många upp sig på begreppen följa upp/utvärdera som står precis så i åtgärdsprogrammet. Många menar att antingen följer man upp eller så utvärderar man.

Jag menar att ”följa upp” det gör man under åtgärdsprogrammets gång en typ att ”mitt i check” (hur går det) därefter när åtgärdsprogrammet upphör efter 4-6 veckor gör man en utvärdering av hela åtgärden och då kanske man kommer fram till att samma åtgärd förlängs ytterligare några veckor.

Hur tänker du?
Mvh
C


Svar:

Hej C,

och tack för din fråga.

I Skolverkets kommentarer till de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2022) beskrivs uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram i avsnitt 5.
På sidan 30 kan vi läsa;

Med uppföljning avses den ansvariga personalens kontinuerliga arbete med att följa upp åtgärderna. Varje person som ansvarar för en åtgärd ser då till att det som är bestämt verkligen genomförs och bedömer fortlöpande om det egna arbetssättet är effektivt eller om det måste förändras för att eleven ska ges förutsättningar att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller för att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas. 

En utvärdering av åtgärderna är en mer systematisk analys och helhetsbedömning som den ansvariga personalen gör utifrån hur åtgärderna har fungerat. Vid en inplanerad tidpunkt gör skolan en utvärdering av åtgärdsprogrammet. Det finns inte reglerat i skollagen hur denna utvärdering ska gå till, men eleven och elevens vårdnadshavare bör ges möjlighet att delta i utvärderingen. Inför utvärderingstillfället kan det vara värdefullt att de i personalen som har varit involverade i arbetet med åtgärderna har gjort en gemensam utvärdering som en förberedelse. Utvärderingen syftar till att se över om de stödinsatser som satts in har gett effekt.”  

Jag vill också återkoppla lite på två andra saker som du skrev; 

  1. Det finns inte reglerat i några av våra styrdokument att utvärderingar av åtgärdsprogram ska göras efter 4-6 veckor. Likaså förekommer uppfattningen hos andra att man ska utvärdera efter 6-8 veckor. Våra styrdokument anger att vi ska utvärdera regelbundet och när att vi ibland kan behöva utvärdera åtgärdsprogrammet tätare när vi prövar en ny åtgärd. Tidigare när det var lättare att få tag på beslut från Skolväsendets överklagandenämnd och från Skolinspektionen så kunde jag se att det i vissa ärenden förekom kritik när det hade gått längre tid än ca 4-5 månader. 
  2. Du skrev ”då kanske man kommer fram till att samma åtgärd förlängs ytterligare några veckor.” Jag tror att du menade att man då beslutar om ett nytt åtgärdsprogram eller hur? Jag vill bara förtydliga för alla läsare att vi inte får förlänga åtgärdsprogram, eftersom det då kan bli fel juridiskt. Om vi ser att samma åtgärder bör fortsätta så beslutar vi om ett nytt åtgärdsprogram med nya datum och underskrifter, där vårdnadshavare och elever kan överklaga det nya beslutet inom tre veckor. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!