Till Frågor & svar

Vad bör man skriva i åtgärdsprogrammet?

31 oktober, 2016

Fråga:

Hej!

Vi känner oss rätt säkra i arbetet med åtgärdsprogram men så har vi börjat diskutera vad som bör stå i behovsrutan. Här har vi olika bilder och det känns ganska förvirrande. Bör vi skriva som vi skrivit i åtgärdsprogrammet…?

Med vänliga hälsningar/Marianne


Svar:

Hej Marianne,

Jag väljer att inte publicera hela åtgärdsprogrammet men utgår från det i mina svar. Det finns några vanliga misstag som vi ofta gör när vi dokumenterar åtgärdsprogram. Jag väljer därför att även lyfta delar som handlar om ”Åtgärderna” och eftersom ni önskar konkreta exempel så presenterar jag även sådana.

Fallgrop: Behoven av särskilt stöd verkar väldigt lika extra anpassningar. 

Förtydliga därför i början att det handlar om särskilt stöd genom att t.ex. skriva ”En del stödbehov är omfattande och behövs under längre tid, vilket medför att det räknas som särskilt stöd. Det handlar om…”

Fallgrop: Behov av särskilt stöd och lösningar/åtgärder blandas ihop.
En elev är t.ex. inte i behov av att arbeta i en mindre grupp. En mindre grupp är en lösning/en åtgärd. Genom att ställa frågan ”Vad är det som eleven behöver och som vi tror att eleven kan få i den mindre gruppen?” så kommer vi åt själva behovet. Olika exempel: Eleven är i behov av en mycket tydlig, strukturerad och lugn lärmiljö med ett minimum av störande auditiva intryck. Eleven är i behov av stöd och bekräftelse för att kunna påbörja, genomföra och slutföra arbetsuppgifter. Eleven är i behov av varaktigt stöd för att lagra och minnas information. Eleven är i behov av omfattande stöd för att utveckla matematiskt tänkande och förståelse. Dessa behov kan lösas på olika sätt och med olika metoder/åtgärder.
Det finns ett undantag: Vi kan ta upp konkreta lösningar/åtgärder som vi redan har provat och som redan har visat sig vara en fungerande lösning/åtgärd för just denna elev. Exempel: Eleven är i fortsatt behov av att alltid få visuellt stöd, att arbeta i korta varierade arbetspass och med korta avgränsade arbetsuppgifter. Eleven är i fortsatt behov av regelbundna motiverande samtal med kuratorn för att orka med sitt skolarbete.

Fallgrop: Alla åtgärder skrivs ihop och därefter anges många ansvariga personer. Numrera gärna åtgärderna och ange efter varje åtgärd både omfattning i tid och vem som är ansvarig för åtgärden. I ert fall handlar det t.ex. om den särskilda stödåtgärden 1. ”Resursperson/resursstöd 80% av skoltiden”. Därefter beskriver ni vad resursen ska göra (så att även innehållet blir utvärderingsbart). Ansvarig: Rektor, För- och efternamn ordnar detta organisatoriskt/schematekniskt. Om ni vill kan ni även skriva ut befattning, samt hela namnet på den/de som praktiskt kommer att genomföra åtgärden. Genom att numrera åtgärderna får vi även stöd vid utvärderingen, att komma ihåg att utvärdera samtliga åtgärder.  

Fallgrop: Det känns magert med de särskilda stödåtgärder vi presenterar, så vi tar även upp extra anpassningar. Ange istället i åtgärdsprogrammet t.ex. Eleven har även olika extra anpassningar som övrig skolpersonal genomför, se bilaga ”Extra anpassningar”. Ett annat sätt att skriva kan vara: Behov av stöd i form av extra anpassningar ingår inte i åtgärdsprogrammet, men finns dokumenterade i bilaga 1. Vårdnadshavare uppskattar ofta att detta förtydligas och det blir då också lättare för samtliga parter att utvärdera och vid behov korrigera båda typerna av stödinsatser vid samma tillfälle.

Ni hittar fler konkreta exempel i ”Vägledning för grundskolan…” sidan 36-37, i ”Vägledning för gymnasieskolan…” sidan 27-28 (Beställs via www.GLBatgardsprogram.com ) samt i Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” sidan 51-52.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman