Till Frågor & svar

Vad får jag säga på elevhälsomöten?

7 april, 2010

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator på låg- och mellanstadiet. Jag fick en fråga häromdagen från rektorn om en elev som går hos mig. Är jag skyldig att besvara frågan? Denna fråga togs upp på ett elevhälsomöte, där även lärare är inblandade.

Vad får jag säga på dessa möten?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej skolkurator,
En liknande fråga har jag tidigare besvarat- titta gärna bland mina tidigare svar. Men jag vill ändå säga följande:
En kurator har inte tystnadsplikt mot en chef eller ens mot lärare vid samma skolmyndighet eller samma friskola. Vad kuratorn lämnar ut till andra befattningshavare ska avgöras etiskt; vilket behov har andra av att få uppgiften? Detta avgör kuratorn själv som huvudregel – en lärare kan alltså inte kräva av kuratorn att få en viss uppgift utan kuratorn får (men måste inte) efter eget övervägande lämna uppgiften ”om det behövs för t.ex. lärarens arbete” med berörd elev.

En chef kan kräva att kuratorn lämnar ut en uppgift till chefen själv men faktiskt även till andra som kan behöva den. Det sistnämnda torde vara ovanligt. Att en rektor kan kräva uppgiften har att göra med att denne i många fall ska fatta beslut eller av andra starka skäl kan behöva få full information i känsliga elevsammanhang inom sitt ansvarsområde.

Om rektorn som i ditt fall begär ut uppgiften med hela elevhälsoteamet närvarande ska du själv bedöma om det är rimligt att uppgiften lämnas ut på det viset. När eleven  dryftas i teamet kan det faktiskt vara av betydelse att andra får veta att eleven är aktuell hos dig och kanske också en del av vad som har framkommit. Däremot är det inte självklart att du inför alla detaljerat talar om vad föräldrar eller elev har berättat för dig, något som alltså rektorn i princip kan kräva att få veta.

Hälsning

Staffan