Till Frågor & svar

Sekretess

Vad får lämnas mellan en skola på ett SiS-hem och andra skolor?

8 september, 2021

Fråga:

Hej!

En tidigare elev har placerats vid ett SIS-hem och detta begär nu en överlämning från vår skola. Vad kan skolan lämpligen lämna över utöver studieresultat, anpassningar osv. Det har funnits stor problematik som elevhälsan jobbat med. Kan något av detta lämnas överlämnas till ett SIS- hem?

Marie

Svar:

Hej Marie,

Olika skolor och skolformer är sedan 2019 skyldiga att lämna varandra uppgifter som underlättar en elevs skolgång när en elev som har skolsvårigheter byter skola. Bestämmelsen återfinns i skollagen 3 kap. 12 § j och lyder: ”När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen”…
.
Till en skola som drivs av Statens institutionsstyrelse kommer barn och unga med allvarliga psykosociala problem och de som dömts till sluten ungdomsvård. Det är viktigt att man där får nödvändiga uppgifter om en placerad ungdoms tidigare skolgång. På samma sätt kan en ny skola från SiS få de uppgifter av betydelse som gäller en elev som tidigare har gått där. Bestämmelsen är tvingande och sekretessbrytande. Inget samtycke behövs alltså för att lämna informationen. Den stora problematik som funnits hos er och som elevhälsan har jobbat med kan alltså lämnas över till SiS, lämpligen muntligt men även vid behov skriftligt. Uppgifter om anpassningar, särskilt stöd och annan väsentlig problematik som påverkat skolgången kan förstås även lämnas till SiS men även i motsatt riktning, från dem till er, då eleven placeras i er skola.

Hälsningar
Staffan