Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vad gäller kring reducerat program på gymnasiet?

15 februari, 2021

Fråga:

Här kommer en fråga om åtgärdsprogram och reducerad studieplan på gymnasiet:
När man reducerar ett program på gymnasiet, efter att ha testat alla andra utvägar, så har man alltid ett åtgärdsprogram som underlag. Själva reduceringen innebär ofta att man tar bort kurser ur elevens studieplan (och således får eleven inte gymnasieexamen).
Anser man att åtgärden (och därmed ett aktivt ÅP) fortsätter så länge den reducerade studieplanen gäller (dvs oftast tills att eleven går ut trean eller åtminstone innevarande läsår)?…eller
Anser man att åtgärden endast pågår just när man tekniskt genomför själva reduceringen av studieplanen och att man efter ett tag kan avsluta åtgärdsprogrammet, om eleven inte har annat stödbehov, men att reduceringen av kurser i studieplanen kvarstår?

Jag kan tänka mig båda alternativen för en elev i behov av det stöd som en reducering innebär. Men väljer man att avsluta åtgärdsprogrammet efter en tid (t.ex. vid läsårsslutet) så är det ett mindre ÅP att utvärdera. Givetvis måste man ändå hålla koll på att eleven utvecklas mot målen inom ramen för den reducerade studieplanen. Både alternativen kräver så klart att man kommunicerar med vårdnadshavare och elev om vad som gäller, möjlighet att överklaga etc.

Hälsningar
Specialpedagog


Svar:

Hej Specialpedagog,
och tack för din fråga.

Reducerat program är en stödinsats som kan tillämpas när en elev önskar det och har påtagliga studiesvårigheter, som inte kan lösas på något annat sätt eller som saknar förutsättningar att klara av ett fullständigt program. 

Det är inte självklart att ett reducerat program alltid leder till att eleven inte kan få en gymnasieexamen. Vissa elever kan behöva befrias från en eller några kurser pga att en speciell situation har uppkommit. Det kan handla om en sjukdom, olyckssituation eller kris som är av övergående karaktär. Då kanske eleven, i ett senare skede under gymnasiet, kan läsa in kursen/kurserna med stöd från skolan. Det finns även speciella situationer där huvudmannen beviljar ett extra läsår (förlängd undervisning) då eleven får möjlighet att läsa in de kurser som har reducerats. 

Dina frågor gäller hur reducerat program ska dokumenteras inom åtgärdsprogram. Vi utgår alltid från vad som har framkommit i utredningen av elevens behov av särskilt stöd, för att veta vilka åtgärder som bäst stödjer elevens måluppfyllelse och som tillgodoser elevens behov. Jag konkretiserar med ett exempel:

För eleven NN fattas ett beslut innan eller i början av terminen då övriga i klassen ska läsa kursen Matematik 1b. Låt säga att elevens behov av särskilt stöd  formuleras så här i den pedagogiska bedömningen samt i åtgärdsprogrammet:

Behov av särskilt stöd
Eleven NN är i behov av särskilt stöd för att på sikt kunna klara av sin gymnasieexamen vilket för NN handlar om att kunna uppleva att skolsituationen är lugnare, mer hanterbar och därigenom motiveras till ökad skolnärvaro. 

Åtgärder i åtgärdsprogram
Åtgärd A. Motiverande samtal och samtal kring studieteknik. Ansvarig: Kurator KK och Studievägledare SS (i nära samarbete). Omfattning i tid. Totalt 60 min/vecka.
Åtgärd B. Befrias från undervisning i kursen Matematik 1b, Reducerat program enligt 9 kap. 6§ Gymnasieförordningen. Ansvarig: Rektor RR.

Utvärdering av åtgärdsprogrammet
Här beskriver vi hur resultatet har blivit av åtgärd A och B dvs hur väl de har tillgodosett elevens behov. I bästa fall kanske en av utvärderingarna visar att ”Eleven NN uttrycker att det har varit väldigt bra med (Åtgärd B) den lugnare studietakten och att känslor av stress och oro har minskat ordentligt. NN berättar också att den lugnare studietakten i kombination med samtalen (Åtgärd A) har varit ett bra stöd. Motståndet att komma till skolan har minskat. Detta har i sin tur gjort att det har gått bättre i övriga kurser. Lärarna, kuratorn och studievägledaren delar denna bild. NN uppger att hen vill prova att inte ta bort någon mer av de kommande kurserna. Däremot kvarstår behovet av motiverande samtal och studietekniska metoder.”

I det kommande åtgärdsprogrammet som beslutas skrivs därför inte åtgärden om reducerat program in. Däremot kanske åtgärden kommer att skrivas in för någon annan kurs i ett framtida åtgärdsprogram. 

I Skolverkets stödmaterial ”Den individuella studieplanen i gymnasieskolan” anges på sidan 6 att det kan vara bra att även göra en notering i den individuella studieplanen om åtgärden i åtgärdsprogrammet, vilket du ju också nämner.

I Skolverkets stödmaterial ges ett exempel på detta i bilaga 3: ”Borttagna kurser på grund av reducerat program. MATMAT01b Matematik 1b 100. Beslutat inom åtgärdsprogram 131101.”

Genom denna notering i elevens skriftliga studieplan så följer informationen med under elevens hela gymnasieutbildning. Det ökar möjligheten att planera långsiktigt för hur eleven eventuellt ska kunna ta igen reducerade kurser i ett senare skede. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman