Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vad gäller kring tidigare och senare skolstart?

17 maj, 2022

Fråga:

Hej,

Här kommer en fråga från personal som lyssnade på Elevhälsans webbinarie den 5/5 och som kanske flera undrar över.

Om barnet har uppskjuten skolplikt och sedan blir mottagen i särskolan i åk 1. Måste då rektor fatta beslut om att eleven ej får full skolplikt? Alltså att barnet får 9 år i skolan i stället för 10 år (fsk-klass +åk 1-9). Övriga elever har ju 10 årig skolplikt.  


Svar:

I 7 kap. 4§ skollagen kan vi läsa ”Skolplikten kan dock börja fullgöras direkt i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan enligt 11 a och 11 b §§. Lag (2017:1115).” och i 7 kap. 11a-b §§ hittar vi information om både tidigare och senare skolstart:

Tidigare skolstart: Ett får börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan, det kalenderår då barnet fyller sex år om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det. Det är barnets hemkommun som fattar beslutet.

Senare skolstart: ”Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och som ska tas emot i grundsärskolan får, utöver vad som anges i 11 a §, börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen, om barnets vårdnadshavare begär det hos hemkommunen. Om eleven sedan uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås i åk 9, så upphör skolplikten tidigare än efter det tionde året. Det är hemkommunen som då (i årskurs 9) beslutar om tidigare upphörande av skolplikten. Om eleven däremot inte uppnår kunskapskraven utifrån kursplanen i ämnen i årskurs 9, har eleven rätt att få slutföra sin skolgång enligt 7 kap. 15§ under ytterligare två år. Även här är det elevens hemkommun som beslutar i frågan. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman