Till Frågor & svar

17 maj, 2022

Vad gäller kring tidigare och senare skolstart?

Fråga:

Hej,

Här kommer en fråga från personal som lyssnade på Elevhälsans webbinarie den 5/5 och som kanske flera undrar över.

Om barnet har uppskjuten skolplikt och sedan blir mottagen i särskolan i åk 1. Måste då rektor fatta beslut om att eleven ej får full skolplikt? Alltså att barnet får 9 år i skolan i stället för 10 år (fsk-klass +åk 1-9). Övriga elever har ju 10 årig skolplikt.  


Svar:

I 7 kap. 4§ skollagen kan vi läsa ”Skolplikten kan dock börja fullgöras direkt i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan enligt 11 a och 11 b §§. Lag (2017:1115).” och i 7 kap. 11a-b §§ hittar vi information om både tidigare och senare skolstart:

Tidigare skolstart: Ett får börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan, det kalenderår då barnet fyller sex år om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det. Det är barnets hemkommun som fattar beslutet.

Senare skolstart: ”Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och som ska tas emot i grundsärskolan får, utöver vad som anges i 11 a §, börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen, om barnets vårdnadshavare begär det hos hemkommunen. Om eleven sedan uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås i åk 9, så upphör skolplikten tidigare än efter det tionde året. Det är hemkommunen som då (i årskurs 9) beslutar om tidigare upphörande av skolplikten. Om eleven däremot inte uppnår kunskapskraven utifrån kursplanen i ämnen i årskurs 9, har eleven rätt att få slutföra sin skolgång enligt 7 kap. 15§ under ytterligare två år. Även här är det elevens hemkommun som beslutar i frågan. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman