Till Frågor & svar

Vad gäller när socialtjänsten träffar elev på skolan utan vårdnadshavares vetskap?

21 april, 2017

Fråga:

Jag undrar vad som gäller när socialtjänsten kommer till skolan och träffar elever utan vårdnadhavares vetskap, har de rätt till det? Kan vi som skola kräva att en vuxen (någon trygg person exempelvis kurator, lärare eller annan person) ska vara med på samtalet?
Är det någon skillnad om eleven går i låg-/mellanstadiet jämfört med den som går högstadiet?

Maria, skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej Maria,

Med stöd av en bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL 11 kap. 10 §) får socialnämndens personal höra ett barn i en orosutredning utan vårdnadahavarnas närvaro eller samtycke. Vid behov kan detta ske i skolan eller på annan plats. Viktigt för socialtjänstpersonalen är dock att beakta ett barns behov av personlig integritet vid val av plats för sådana samtal.

  JO har i ett beslut 2016-05-26 (JO 4225-2014) uttalat sig i ett sådant fall, om lämpligheten av att socialnämndens handläggare under en s.k. barnavårdsutredning samtalar med ett barn i skolan. Hela uttalandet finns om du vill läsa i länken https://www.jo.se/PageFiles/7664/4225-2014.pdf    men i den av mig kursiverade sammanfattningen av sitt uttalande  säger JO följande:

Sammanfattning

”Under en s.k. barnavårdsutredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, samtalade socialnämndens handläggare med två barn utan vårdnadshavarnas samtycke med stöd av bestämmelsen i 11 kap. 10 § tredje stycket SoL. Samtalen genomfördes i barnens skola. Lämpligheten av att genomföra samtalen i skolan kan diskuteras. När socialnämndens handläggare kontaktar ett barn i skolan är det nämligen oundvikligt att även andra personer än det berörda barnet får vetskap om det inträffade. Information om barnets kontakter med socialtjänsten, uppgifter som typiskt sett är skyddade av sekretess, riskerar att bli kända utanför kretsen av de närmast berörda. Tillsammans med omgivningens reaktioner och det obehag detta kan orsaka barnet riskerar alltså kontakten i skolan att kränka barnets integritet. När socialtjänsten överväger att höra ett barn i barnets skola måste intresset av att få tala med barnet ställas mot barnets behov av skydd för sin integritet. Det är därför viktigt att socialtjänsten i varje enskilt fall gör en bedömning av om socialtjänstens behov av att höra barnet i utredningen överväger risken för att barnet skadas av den uppmärksamhet som socialtjänstens besök i skolan kan medföra. Utifrån uppgifter som har framkommit i de ärenden som rör barnsamtal och som har aktualiserats hos JO förefaller det vara vanligt att socialtjänsten genomför samtal med barn i barnets skola. JO ser med viss oro på att det eventuellt kan ha utvecklats en praxis där socialtjänstens samtal med barn som äger rum utan vårdnadshavarens samtycke mer eller mindre slentrianmässigt och enbart utifrån praktiska aspekter genomförs i skolan. I det aktuella fallet fanns det ett betydande intresse för socialnämndens handläggare att tala med barnen. Mot bakgrund av det som har kommit fram finns det inte skäl för JO att rikta någon kritik mot socialnämnden för att samtalet genomfördes i skolan. Enligt JO:s mening finns det ett behov av att lagstiftaren överväger olika frågor som rör socialnämndens utredningsverksamhet när det gäller barn, inte minst de som rör barnsamtalen. En kopia av detta beslut skickas därför till Socialdepartementet.”

JO har. såvitt jag vet, inte uttalat sig explicit om ett barns behov av att ha annan vuxen stödperson med sig vid socialtjänstens barnsamtal i skolan. Däremot finns sedan år 2000 en lag om särskild företrädare för ett barn som innebär att domstol kan utse en person som ska företräda och stödja barnen i en rättsprocess. En särskild företrädare ska förordnas för barnet när en förundersökning har inletts eller återupptagits i fråga om ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år  om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. 

Vid socialnämndens samtal med barnet i skolan är det rimligt att någon där kan finnas närvarande till stöd för barnet och följa hen till och från den plats där samtalet ska äga rum. Det är dock socialtjänstens handläggare som avgör om denne person (t.ex. en lärare eller kurator) ska få vara närvarande vid själva samtalet, eftersom uppgifter som ligger under socialtjänstsekretess dryftas. 

Man kan nog säga att det för ett yngre barn är viktigare än för ett äldre att någon i skolan ger barnet stöd inför och efter ett samtal av detta slag. Men även äldre barn kan behöva stöd, beroende på vad saken gäller och barnets behov i övrigt. Det är därför rimligt att någon lämplig person i skolan frågar även äldre barn som ska höras om de önskar att någon följer med till samtalet med socialnämndens handläggare.

Vårhälsningar från Staffan