Till Frågor & svar

Vad gäller vid anpassad studiegång

26 januari, 2017

Fråga:

Vad gäller vid anpassad studiegång förutom att ex ämnen kan plockas bort och skoldagarna kan förkortas?
Min fråga gäller en elev som under ht hade fokus på sv och ma. Under vt kommer vi utöka med att förkorta två av dagarna, fortfarande med fokus på sv och ma. Eleven har under ht tillbringat större delen av skoldagen tillsammans med spec.ped i dennes rum.
Jag vill mena att det inte måste innebära att eleven har särskilt stöd av spec.ped under större delen av skoldagen. Jag anser att eleven ska kunna jobba med sina ämnen inom ramen för klassens arbete.

En resursperson finns dessutom redan i klassen. Detta gäller elev åk 4.

Maria


Svar:

Hej Maria!

När jag läser era frågor blir jag alltid intresserad av att höra mer för att kunna förstå och att besvara det som ni egentligen undrar över. Det skulle vara givande att veta resultatet av utredningen av elevens behov av särskilt stöd. Det särskilda stödet dvs åtgärderna inom åtgärdsprogrammet bör möta elevens behov och vara kopplade till läroplanens mål. Under hösten hade ni åtgärden anpassad undervisning. Eftersom eleven under hösten tillbringade större delen av skoldagen hos specialpedagog i dennes rum, så är det att räkna som antingen enskild undervisning alternativt särskild undervisningsgrupp. Dessa tre former av särskilt stöd räknas som de mest ingripande formerna av särskilt stöd; Anpassad undervisning kan ju på sikt resultera i att eleven slutar skolan utan fullständiga betyg, eftersom det kan vara svårt att återuppta ämnen efter viss tid. Enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp kan vara stigmatiserande för eleven och skapa känslor av utanförskap. Det är därför som andra former av särskilt stöd bör prövas först, vilket jag tror att ni har gjort. Beslut om dessa tre ingripande former av särskilt stöd ska alltid tas av rektor. Rektor behöver också vara noga med att regelbundet följa upp dessa åtgärder. Jag vill tillägga att dessa former av särskilt stöd ibland kan vara precis det som eleven är i behov av under en kortare eller längre tidsperiod.

Jag blir nyfiken om den anpassade studiegången och placeringen hos specialpedagogen är en åtgärd för att möta elevens behov när det gäller

 • de generella förmågorna som finns i flera ämnens kunskapskrav bl.a. att kunna planera, påbörja och genomföra skolarbetet, att kunna ta in och använda information mm där eleven t.ex. är i behov av mycket repetition och/eller
 • att få vara i en mycket lugn miljö med ett minimum av auditiva/visuella intryck
 • att få en mycket strukturerad miljö för att lärsituationen ska bli begriplig
 • att ha ett färre antal elever att förhålla sig till för att det sociala samspelet ska kunna bli hanterbart och/eller för att undvika konflikter

Du skriver att det redan finns en resursperson i klassen och att du tänker att eleven därigenom skulle kunna ”jobba med sina ämnen inom ramen för klassens arbete”. Det kan mycket väl fungera om det fortsätter att tillgodose elevens behov och om inte resurspersonen är fullt upptagen med någon annan/några andra elever. Bäst förutsättningar skapas om ni lägger upp arbetet systematiskt och stegvis. För att nå KASAM (att det blir begripligt, hanterbart och meningsfullt) för eleven och för personalen så behöver vi lyssna in dem. Vi kan behöva reflektera över följande frågor:

 • Vilka stunder/lektioner har eleven störst möjlighet att kunna lyckas inne i klassen? Börja helst i liten utsträckning – utvidga när eleven lyckats och själv börjar våga tro på att hen kommer att lyckas.
 • Hur ska dessa klassrumssituationer läggas upp för att fungera bra för eleven?
 • Vad behöver resurspersonen veta och göra för att eleven ska lyckas?
 • Hur behöver eleven förberedas inför klassrumssituationerna?
 • Behöver eleven först träffa och skapa en relation med resurspersonen och/eller med en eller flera olika lärare?
 • Vem har dialogen med vårdnadshavarna så att de känner sig delaktiga och trygga?

Jag vill förtydliga en sak när det gäller orden ”inom ramen” som skapar en del missuppfattningar. En del har tolkat att orden ”inom ramen” alltid handlar om extra anpassningar och inte särskilt stöd. När det gäller er elev så är hen i behov av särskilt stöd som dokumenteras i åtgärdsprogram även när eleven kommer att befinna sig mer inne i klassrummet. Under våren verkar det handla om

 1. Anpassade studiegång – beskriv omfattning mm
 2. Särskilt stöd av resursperson – beskriv omfattning samt vad stödet kommer bestå av
 3. Specialpedagogiskt stöd – beskriv omfattning samt vad stödet kommer bestå av

Utöver detta särskilda stöd kan eleven även vara i behov av extra anpassningar. Det kan t.ex. handla om dubbel uppsättning av läromedel, tidshjälpmedel och en digital lärplatta med anpassade programvaror.

Förslag på vidare läsning

Om du vill veta mer om t.ex. KASAM, de generella förmågorna i kunskapskraven, extra anpassningar och särskilt stöd: ”Vägledning för grundskolan…” och ”Vägledning för gymnasieskolan…”, www.GLBatgardsprogram.com

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman