Till Frågor & svar

Vad gäller vid hemundervisning?

1 september, 2019

Fråga:

På skolan där jag arbetar finns det en elev som har hemundervisning på grund av en kronisk sjukdom som resulterar i hög feber, ont i leder etc. Under vissa dagar/veckor kan eleven inte ta emot någon undervisning alls eftersom eleven helt enkelt är för sjuk och sängliggande. Trots detta antar jag att skolan fortfarande ska fortsätta att erbjuda hemundervisning till eleven?
Jag undrar även hur man ska göra med eleven på sikt både angående sjukdomen och kunskapsutvecklingen? Kunskapsutvecklingen blir nästan obefintlig på grund av att eleven är för sjuk och endast vid vissa tillfällen kan ta emot/ta till sig undervisningen. Vad gör man på sikt för att kunskapsutvecklingen ska öka? Vad mer kan skolan göra?


Svar:

Hej Angela,
jag förstår att många frågor dyker upp för er och att ni månar om att det ska bli så bra som möjligt för eleven. Mina svar kan dessvärre endast bli generella eftersom ni behöver utgå från er elevs specifika situation vad gäller elevens årskurs, elevens styrkor och motivation, inlärningsförmåga och generella kunskapsutveckling, sjukdomens prognos, samt vilka hälso- och sjukvårdsinstanser som är inkopplade etc. För att veta hur ni kan stödja denna elev och elevens kunskapsutveckling på bästa sätt, behöver skolan sannolikt samverka med den hälso- och sjukvårdsinstans som är inkopplad kring elevens sjukdom. 

Skolan har precis som du skriver ett ansvar för att anordna det som brukar kallas för hemundervisning. Detta begrepp finns inte i skollagen utan där benämns det som ”särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats”. Denna undervisning är till för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid. I skollagen står att sådan undervisning så långt det är möjligt ska motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i på skolan. Vidare tydliggörs att denna särskilda undervisning endast får ges i hemmet om eleven eller elevens vårdnadshavare samtycker, samt att den inte ska ges om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det. Det är skolans huvudman som fattar beslutet och som sedan ansvarar för den särskilda undervisningen hemma eller på annan lämplig plats. Läs gärna mer om hemundervisning på Skolverkets webbplats.

Hur hemundervisningen ska utformas beror på vad som är bäst i det enskilda fallet utifrån elevens situation. Kanske kan även viss undervisning ske digitalt när eleven har kraft och ork t.ex. genom videosamtal med lärare eller genom att vara uppkopplad mot klassrummet. Nya tekniska lösningar kommer hela tiden. Försök görs nu med uppkopplade robotar som finns med i klassrummet för barn med cancer. Om försöken faller väl ut är tanken att även elever med andra sjukdomar ska kunna få tillgång till robotar på sikt. Läs gärna mer här.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman