Till Frågor & svar

Vad göra med kurators dokumentation vid byte av arbetsplats?

27 maj, 2010

Fråga:

Hej! Då vi som skolkurator byter arbetsplats, vad ska vi då göra med den dokumementation vi har tex. info om beslut som fattats, insatser som gjorts, kontakter som tagits samt remisser eller anmälningar till socialförvaltningen?? (handskriven dokumentation – ej PMO)

/ Mvh Therese


Svar:

(Staffans svar uppdaterat 2019-06-20)

Hej Therese,
Den dokumentation som en kurator har sparat utgör allmänna handlingar vid en kommunal skola. Allmänna handlingar får inte gallras utan lagstöd eller utan stöd i gallringsbestämmelser i en kommunal dokumenthanteringsplan. Om en kurator slutar och en ny kurator anställs är det rimligt att den nya ”tar över” dokumentationen. Om ingen ny kurator anställs (vilket sannolikt är ovanligt) är det skolledningens ansvar att ta ställning till hur förvaring ska ske.

Vid en friskola finns visserligen inga allmänna handlingar men ändå är det självklart att en kurators anteckningar av betydelse för verksamheten ska sparas på samma sätt som ovan. Men det finns större möjligheter vid en friskola att gallra kurators handlingar. Vid en friskola är det idag tunnsått med bestämmelser om att handlingar måste arkiveras/bevaras. I den nu gällande skollagen framgår dock att friskolan ska skicka elevernas slutbetyg till kommunen för arkivering där. Tidigare, före 2011, fanns inga krav på att elevers slutbetyg skulle sparas som kopia vid friskolorna.
Staffan