Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Vad innebär tillgång till elevhälsa

31 maj, 2023

Fråga:

Hej,

Jag arbetar som skolsköterska, i kommunal grundskola, på en skola med strax under 200 elever. I vår kommun är elevhälsans professioner (skolsköterska, kurator, specialpedagog) anställda lokalt på skolan av rektor, men i och med att skolan är liten har vi enbart deltidsuppdrag. Vår kommun har likt andra kommuner drabbats av besparingskrav och det kommer att påverka nästa års elevhälsa. Just nu är både specialpedagogtjänst och kuratorstjänst vakant och planeras att inte ersättas fullt ut (spec.ped) eller alls (kurator). I skollagen kan man läsa följande: För medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare.

Hur kan min arbetsplats leva upp till dessa lagkrav när det verkar som att jag och rektor blir skolans lokala elevhälsoteam nästa läsår? Får vi ens kalla oss ett elevhälsoteam? Vad har jag som legitimerad sjuksköterska för skyldigheter i denna uppkomna situation?

Kan tillägga att verksamhetschef för EMI är informerad samt chefen för den centrala elevhälsan.

Hälsning från
Skolsköterska

Svar:

Hej Skolsköterska,

I skollagen 2 kap. 25 § sägs följande om elevhälsan (gäller från 2 juli 2023):

” För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

För medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare.” Lag (2022:1315).

Utöver att särskola numera benämns anpassad skola så innebär ändringen att det särskilt betonas att elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete, bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå samt ske i samverkan med lärare och annan skolpersonal. Dessutom sägs att samverkan vid behov ska ske med hälso- och sjukvården samt med socialtjänsten.

Begreppet ”tillgång till” innebär inte att det behöver finnas en viss omfattning av de nämnda insatserna utan tillgången ska anpassas till det behov som finns av insatserna. I Skolverkets Vägledning för elevhälsan (2016) säger man bl.a. om detta: ”En utgångspunkt för bedömningen är dock att det finns tillgång till den personal och de resurser som krävs för att elevhälsan ska kunna utföra sina samlade arbetsuppgifter utifrån vad som anges i skollagen och i andra lagar och författningar på området.”(s. 43)

Man skriver vidare på samma sida att ” Skolinspektionen tillsynar om skolhuvudmannen uppfyller skollagens krav på tillgång till elevhälsa. IVO:s tillsyn avser den hälso- och sjukvård som vårdgivaren bedriver…”

Skolinspektionen och IVO kan av en eller flera anställda kontaktas med en begäran om att tillsynsmyndigheten ska bedöma om skolhuvudmannen tar sitt ansvar enligt skollagstiftningens bestämmelser. En sådan kontakt kan tas namngivet eller anonymt.

Jag behöver tillägga att det är skolhuvudmannen som måste leva upp till kravet på tillgång till elevhälsa. Hos er har ni tydligen, utöver elevhälsa, knuten till skolor, även en central elevhälsa, anställd under egen chef. Det framgår inte av din fråga om endast skolpsykolog finns anställd centralt eller också specialpedagog(er), kuratorer och skolsköterskor/skolläkare.

Det en huvudman måste tänka på är att elevhälsan för elever ska garanteras tillgång till, även om resurserna krymper totalt sett. Det kan möjligen lösas via arbetsuppgifter som får fullgöras på olika skolor utifrån lokala behov från tid till annan. Att som skola med hundratals elever stå helt utan kurator eller specialpedagogisk insats är inte rimligt, viktiga delar av elevhälsan som de är.

Min uppfattning är att ni i er organisation måste lyfta frågan om elevhälsopersonalens samlade organisation nästa läsår och hur den kan garanteras de elever som har sin skolgång hos er. Den frågan berör förstås elevhälsans personal men även skolledarna samt övriga chefer, t.ex. för EMI och för den centrala elevhälsan. Lösningen bör dokumenteras för att bli tydlig för alla inblandade, inte minst för de pedagoger som i sitt arbete har behov av elevhälsans befattningshavares stöd.

Skulle missnöje kvarstå finns alltså möjlighet- som jag bedömer det på gränsen till skyldighet- för den som är missnöjd att vända sig till Skolinspektionen för att be dem se närmare på om er organisation av och tillgång till elevhälsa tillgodoser de krav som numera från i höst gäller i skollagstiftningen.

Av Skolverkets Vägledning för elevhälsan (s. 47)) framgår att Skolinspektionen riktat kritik mot bl.a. följande brister i en skolhuvudmans elevhälsa:

Skolinspektionen har bedömt följande som brister:

  • Skolan har inte tillgång till en samlad elevhälsa som i samarbete med skolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.
  • Elevhälsan har inte ett kontinuerligt och strukturerat samarbete med pedagogisk och annan personal på skolan.
  • Formell tillgång till elevhälsan finns, men elevhälsan används inte som ett verktyg i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete eller i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.Eleverna saknar tillgång till elevhälsa på det sätt som författningarna föreskriver.
  • Det saknas gemensamma rutiner för arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
  • Skolan har inte tillgång till kurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
  • Elevhälsans bemanning räcker inte till för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Jag kan tillägga att du knappast kan sägas ha något särskilt ansvar som legitimerad sjuksköterska för de brister som finns. Däremot skulle jag, om jag vore i din roll, kräva tydliga besked av ansvariga befattningshavare för hur den samlade elevhälsan ska kunna fullgöra sina viktiga uppgifter i kommunen. Fick jag inte det skulle jag gå vidare, till en tillsynsmyndighet eller lokalt, via min meddelarfrihet, påtala bristerna för lokala medier.

Hälsningar
Staffan