Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Vad kan BUP och vårdnadshavare få ut från oss?

14 februari, 2023

Fråga:

Hej,

Jag arbetar som rektor på en liten friskola. Vid remiss till BUP frågar de allt oftare om att få ”Utredning av elevs behov av särskilt stöd” som bilaga och också en psykologs kartläggning. Hittills har vi arbetat med att utredning av särskilt stöd är vårt underlag för att se om åtgärdsprogram behövs. Vårdnadshavarna, elev och personal deltar via frågeformulär och intervjuer i utredningen.

Frågor:

  1. Måste vi delge vårdnadshavarna själva utredningen eller räcker det med åtgärdsprogram alt. beslut att inte utarbeta åtgärdsprogram?
  2. Får vi som skola delge utredningen till BUP utan vårdnadshavarnas godkännande?

Hälsningar
Maria 

Svar:

Hej Maria,

Att utreda en elevs behov av särskilt stöd handlar om myndighetsutövning. Det är alltså inte endast själva ÅP eller beslutet om att inte utarbeta ett ÅP som är myndighetsutövningen utan hela kedjan av händelser dessförinnan. Alla anteckningar som gjorts under resans gång är alltså myndighetsutövande, t.ex. den utredning du nämner och skolpsykologens kartläggning som del av den. I detta ärende är vårdnadshavarna att se som part och därmed ska de ges insyn även i utredningen. Av skollagen 29:10 framgår att förvaltningslagens bestämmelser om parts rätt till insyn även ska gälla för fristående skola. 

Mellan er som friskola och BUP gäller sekretess. För att ni ska kunna lämna utredningen dit fordras vårdnadshavarnas samtycke men även en elevs, om denne är i tonåren. Bästa sättet för BUP att få utredningen är nog att be vårdnadshavarna om den. Vill de inte lämna ut så får BUP agera utifrån det, utan fullständig information från er i skolan.

Jag kan tillägga att jag bedömer att ni kan lämna över ÅP-et eller beslutet om att ett ÅP inte behöver utarbetas. Dessa dokument är offentliga vid en skolmyndighet och kan därför även hos er lämnas ut utan samtycke. 

Hälsning

Staffan