Till Frågor & svar

Vägra urinprov vid drogmisstanke- stänga av elev, vad gäller?

25 november, 2008

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolkurator på en gymnasieskola. Vi håller nu på och
tittar över vår handlingsplan mot droger. Skolan kan aldrig tvinga
eleven att lämna ett urinprov. Eleven kan vägra lämna urinprov och
föräldrar kan vägra lämna tillåtelse till att vår skolsköterska tar
detta urinprov. Anmälningsplikt till socialtjänsten finns men kan vi p g a vägran
tolka det som ett positivt svar och stänga av eleven enligt
gymnasieförordningen?
Hälsningar
Per


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Hej Per,
Det är som du säger- man kan inte tvinga elever att lämna ett urinprov, utan deras samtycke behövs eller vårdnadshavarens. Men det ni alltid kan göra vid misstanke om narkotikabrott, utöver en anmälan tillsocialnämnden, är en polisanmälan. Polisen har rätt att drogtesta vid brottsmisstanke, eftersom era elever är över 15 år och straffmyndiga.

En vägran att lämna urinprov är inte ett tillräckligt skäl för att stänga av en elev. Möjligheten att stänga av en elev på t.ex. gymnasiet framgår av SkolL 5 kap. 17 §. Där sägs att huvudmannen får  besluta att helt eller delvis stänga av en elev om
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Av avstängning kan verkställas omedelbart. Huvudmannen ska se till att det finns en utredning i ärendet som ”… allsi­digt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning”.

Vi har alla en i grundlag (regeringsformen) reglerad rättighet att vägra drogtester, kroppsvisitering och andra liknande ingrepp. För att drogtest ska kunna göras fordras stöd för detta ingrepp i lag eller förordning. För gymnasiepersonal finns ingen sådan bestämmelse. Dock finns en möjlighet att vägra elever som kan antas vara drogpåverkade att delta vid praktiska inslag i utbildningen, t.ex. framförande av fordon. Vid utbildning där det ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd får huvudmannen stänga av eleven med eller utan tidsbegränsning. Förutsättningen är att eleven har visat sig uppenbarligen olämplig för viss praktik eller till viss arbetsplats förlagt lärande. Det är ett krav att olämpligheten ska vara uppenbar för att det ska kunna fattas beslut om avstängning och därför kan denna åtgärd endast komma i fråga i undantagsfall. Det kan exempelvis handla om en elev som går på en vårdutbildning och är narkotikamissbrukare och att denna elev inte bör få praktisera på ett sjukhus. En elev som blir avstängd från en utbildning med praktiska inslag, ska få stöd att fortsätta sin utbildning t.ex. på ett annat studieprogram eller fullfölja sin utbildning på annat sätt eller finna en annan sysselsättning. JO har uttalat sig om rätten att i skolan drogtesta barn, bl.a. efter en JO-anmälan av mig. Läs gärna mer om detta på www.justitieombudsmannen. Se under fliken JO-beslut på dnr 3273-2002.

Hälsningar från

Staffan