Till Frågor & svar

Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång?

29 mars, 2017

Fråga:

Gällande Åtgärdsprogram för elev i år 6 i SU-grupp med anpassad studiegång. Vilka beslut ska skrivas i ÅP? Kan rektor skriva beslutet om placering i SU-grupp och anpassad studiegång i ÅP eller måste det vara separata beslut för det?

De extra anpassningar som sedan görs i SU-gruppen utifrån hans svårigheter ex. lästräning, tillgång till uppläst text, förförståelse av ord och begrepp, chromebook som skrivredskap med tillgång till
alternativa redskap mm,  kan vi (ska vi) dokumentera dem i bilaga till ÅP, som extra anpassningar.


Svar:

Hej Lotta, och tack för dina frågor.

Bestämmelserna om särskild undervisning och anpassad studiegång tas upp på två ställen i skollagen dels i 3 kap. 9§ skollagen samt i 3 kap. 11-12 §§. Det gör att vissa kommuner och huvudmän har valt att dokumentera besluten på två ställen; dels i ett separat beslut och dels inom ramen för ett åtgärdsprogram men det behövs inte.

I skolverkets rapport ”Särskilda undervisningsgrupper – En studie om organisering och användning av särskilda undervisningsgrupper i grundskolan” (2014) står följande; ”Beslut om placering ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, i vilket det också ska framgå vilka stödåtgärder som ska vidtas och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas” (sidan 8). Det finns ingen text om något separat beslut. Däremot om placeringen i den särskilda undervisningsgruppen gäller en annan skolenhet, ska beslutet om själva skolplaceringen fattas i ett separat och formenligt beslut (sidan 70).

I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram framkommer också att åtgärdsprogrammet kan innehålla beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång. Dessa beslut måste fattas av rektor dvs får inte delegeras (sidan 39-41). Inte heller här finns text om något separat beslut.

Nu till frågan om var ni dokumenterar de extra anpassningar som ni också genomför. Eftersom denna elev går i årskurs 6 så finns inget lagkrav på att dokumentera de extra anpassningarna, utan det är rektor som avgör om detta ska ske. Det är ofta klokt att dokumentera de extra anpassningarna även i de årskurser där betyg sätts, för att synliggöra och kunna utvärdera anpassningarna över tid. Det är fullt möjligt att göra så som ni skriver dvs skriva in i åtgärdsprogrammet ”Skolan genomför även extra anpassningar vilka inte ingår i åtgärdsprogrammet, men finns dokumenterade i bifogat dokument/blankett. Se bilaga X.” Det underlättar ofta för alla parter att kunna ha en överblick över samtliga stödinsatser.

Läs gärna mer i mitt tidigare svar ”Dokumentation av extra anpassningar” som är publicerat: 2016-10-03.

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkaman