Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Var finns konkret stöd för att göra särskilda bedömningar inom garantin för tidiga insatser?

10 maj, 2023

Fråga:

Hej,

Söker på Skolverket information om ”särskild bedömning” som ska göras i förskoleklass och årskurs 1 och 3, men hittar väldigt lite konkret stöd. Här på er site så hänvisar du till sidor hos Skolverket som tyvärr inte längre finns kvar. Var kan man få stöd kring detta? Jag är speciallärare och den som ska göra en särskild bedömning på skolan. Nu har vi en rad elever efter NP i åk 3 där en sådan behöver göras, och jag söker efter stöd för att göra på ett korrekt sätt.

Mvh, Maria


Svar:

Hej Maria,
och tack för din fråga.
Skolverket har bytt ut sina länkar. Eftersom du efterfrågar konkret material så börjar jag att berätta (vilket du säkert vet) att det finns konkret material och blanketter för de olika obligatoriska kartläggningarna för förskoleklass (hösttermin) samt -årskurs 1 (höst- och vårtermin). Dessa blir ett viktigt underlag när vi ska göra en särskild bedömning.  

Det finns inte ett korrekt sätt att göra den särskilda bedömningen utan många olika. Skolverket har inte heller något blankettförslag för ”Särskild bedömning” i F-3. Däremot innehåller PDF-erna med lärarinformationen konkreta indikationer på när vi kan behöva göra en särskild bedömning. I lärarinformationen för ”Hitta matematiken” finns lite information om särskild bedömning på sidan 7-8 (men den är inte konkret). Där kan vi t.ex. läsa ”Den särskilda bedömningen genomför läraren i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. I den särskilda bedömningen utgår läraren från den indikation som materialet visat, och får hjälp av personalen med specialpedagogisk kompetens för att avgöra om extra anpassningar behövs och i så fall vilka. Tillsammans planeras hur den fortsatta undervisningen kan stödja elevens kunskapsutveckling. Hur omfattande den särskilda bedömningen är, och hur den ska gå till, kan variera från fall till fall.” Ni hittar motsvarande text i lärarinformation för ”Hitta språket” på sidan 9.

I lärarinformationen och även på Skolverkets webbplats ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser” kan vi läsa följande om särskild bedömning ”Om läraren, genom de obligatoriska materialen, observerar indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, görs en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling i samråd med specialpedagogisk kompetens. Så fort man befarar att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska extra anpassningar sättas in skyndsamt. Eventuellt görs en anmälan till rektor om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd.” Påvisas då behov av särskilt stöd så dokumenterar vi detta i åtgärdsprogram som ska följas upp och utvärderas regelbundet.

Jag har utarbetat en blankett för Särskild bedömning i förskoleklassen (men inte för årskurs 1 eller 3). Blanketten utgår från de indikationer som Skolverket har angett i det obligatoriska kartläggningsmaterialet. Ni hittar min blankett här. Jag har den även i en lite annorlunda version som ni kan få om ni mejlar till mig på Gudrun.LB@live.se. Kanske kan blanketten inspirera någon annan att utarbeta ett blankettförslag för särskild bedömning årskurs 1 och 3 (mejla mig den i så fall så kan jag sprida den). Ni hittar även ett elevexempel på en särskild bedömning i förskoleklass i min e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd” som ni kan beställa här

När det gäller årskurs 3 så utgår ni från de indikationer (kunskaper, färdigheter och förmågor) som ni har uppmärksammat är svåra för eleven i de nationella proven i kombination med andra kunskaper, färdigheter och förmågor som visat sig vara svåra för eleven i tidigare skeden.

Tidigare angav Skolverket att i de fall vi uppmärksammar att flera olika utredningar kan behöva göras så är det en fördel att göra kombinerade utredningar. Nu är tyvärr den texten borttagen men detta är någonting som jag ser stora fördelar med. Då kan vi få en bättre helhetsbild och förståelse för elevens skolsituation, samt även spara onödig dokumentationstid. Ibland uppmärksammar vi via de obligatoriska kartläggningsmaterialen, nationella proven och i andra situationer att eleven kan vara i behov av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande stöd. Då kan ni göra en ”Kombinerad särskild bedömning och utredning av elevens behov av särskilt stöd” dvs döp om er blankett som ni brukar använda vid utredning av särskilt stöd. I blanketten för ni sedan in rubriken (om den inte redan finns inskriven) ”Indikationer i obligatoriskt kartläggningsmaterial/nationella prov”. Efter kartläggningsdelen kan ni ändra rubriken ”Pedagogisk bedömning” till exempelvis ”Pedagogisk bedömning inklusive särskild bedömning”. Jag utvecklar resonemanget om kombinerade utredningar och har även ett konkret elevexempel i e-boken ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd”.

Om det i stället är så att ni inte tidigare har uppmärksammat något stödbehov hos eleven kan det ofta vara tillräckligt att ni gör en kortare och enklare ”Särskild bedömning”. Där kan det vara bra att ni i era slutsatser kortfattat beskriver 
A) ”Utvecklingsbehov inom ledning och stimulans” dvs mer generella gruppanpassningar som kommer att gynna kunskapsutvecklingen hos fler av de elever som inte lyckades fullt ut i de nationella proven men även
B) ”Behov av extra anpassningar” som har identifierats för den aktuella eleven samt
C) rutor som kan kryssas i ”Utredning av elevens behov av särskilt stöd behövs inte” eller ”Utredning av elevens behov av särskilt stöd behövs”.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder ”Skräddarsydda föreläsningsfilmer” inom en mängd olika teman
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!