Till Frågor & svar

Sekretess

Vårdnadshavare begär att vi ska radera anteckningar i elevhälsojournalen

22 oktober, 2021

Fråga:

Hej Staffan!

Jag jobbar som skolsköterska och har fått ett samtal från en vårdnadshavare som begär att vi ska radera anteckningar i elevhälsojournalen.

Får man radera journalanteckningar? Har vårdnadshavare rätt att få utskrift av elevhälsojournal och krävs det i så fall bägge vårdnadshavares godkännande?

MVH Britt

Svar:

Hej Britt,

I en patientjournal får inte anteckningar raderas hur som helst. Frågan måste prövas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), tillsynsmyndigheten. Bestämmelsen om förstöring av en journal finns i patientdatalagen 8 kap. 4 § och lyder:

“På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras.
Förutsättningarna för detta är att

  1. godtagbara skäl anförs för ansökan,
  2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och
  3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhandling som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig.

Detta betyder att vårdnadshavare kan vända sig till IVO med ett önskemål om förstöring och om vilka uppgifter det avser i barnets journal, delar av eller hela patientjournalen. Därefter får skolsköterskan yttra sig i frågan.

En vårdnadshavare har som huvudregel rätt att få en utskrift av sitt barns journal. I vissa fall kan en sekretessprövning behöva göras, ifall det i journalen finns uppgifter som kan behöva skyddas gentemot vårdnadshavaren. Då ska denne få ett beslut om detta samt en besvärshänvisning, som visar hur och när beslutet kan överklagas.

Varje vårdnadshavare har var och en för sig rätt att begära en kopia och behöver alltså inte göra det tillsammans. En anteckning ska göras i journalen om att en kopia har lämnats ut.

Hälsningar från Staffan