Till Frågor & svar

Vårdnadshavare begär ut alla anteckningar från kurator

14 oktober, 2019

Fråga:

Hej Staffan!
Vårdnadshavare har begärt ut alla anteckningar från kurator. Kurator har fört anteckningar i PMO och flera tillfällen har orosanmälningar gjorts pga hemförhållanden hos den vårdnadshavare som nu begär ut anteckningarna. I vår kommun har vi fått till oss att vi alltid ska dokumentera när vi träffar elever även i stödsamtal, men att vi tänker på vad vi skriver. Allt som förs in i PMO är ju att se som allmän handling och vårdnadshavare kan därmed begära ut dessa.
I det här fallet (en elev 13 år och en elev 11 år) så har anteckningar gjorts som underlag inför orosanmälningar och bör väl då ses som ett ärende? Det har därför också varit viktigt att verkligen lyfta fram vilken oro som framkommit och därför finns ganska mycket dokumentation. Eleverna har träffat kurator av och till under flera år, så det finns dokumentation från flera år tillbaka. Till saken hör också att eleven tidigare utsatts av berörd vårdnadshavare med fysiska kränkningar och senare även psykisk press utifrån en vårdnadstvist.
Hur mycket kan man sekretessbelägga utifrån en menprövning där det finns hög risk för att eleven kommer att bli ifrågasatt eller utsatt för psykisk press utifrån vad som sagts till kurator? Och hur går en sådan menprövning till? Vem avgör detta? Behövs något formellt beslut?
/Jenny, skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Jenny,
De anteckningar som en kurator för och som sedan resulterar i en anmälan till socialnämnden är kopplade till just en anmälan. De är, när de är förvarade i skolan, att se som allmänna handlingar såsom ett underlag för den anmälan som därefter gjordes. Jag förutsätter självklart att dessa anteckningar lämnades till socialnämnden, vid anmälan eller snarast därefter. Uppgifterna i anteckningarna är av stor betydelse och omfattas av uppgiftsskyldighet till socialnämnden utifrån bestämmelsen i SoL 14:1, st. 3. Därför kan vårdnadshavarna såsom part i ett ärende som gäller myndighetsutövning från socialnämnden få ut dessa anteckningar, men uppgifterna kan i ett tidigt skede skyddas gentemot dessa på flera olika sätt. 
För det första kan man utifrån 11:2 SoL, om det finns särskilda skäl, underlåta att meddela en vårdnadshavare att en utredning inleds. För det andra kan uppgifter i utredningen skyddas gentemot en vårdnadshavare med stöd av bestämmelsen i OSL 12:3 vid risk för betydande men för ett barn. Så småningom kommer vårdnadshavarna att få tillgång till alla uppgifter såsom part i ett ärende gällande myndighetsutövning.
Begärs kurators anteckningar ut från skolan måste ni, efter en gjord anmälan, i kontakt med socialtjänstens personal, ta ställning till om ett utlämnande skulle kunna drabba barnen och utredningen, I så fall ska ni avslå en sådan begäran och då kan vårdnadshavarna överklaga ert beslut. 
Menprövningen ska i första hand göras av den som ”vårdar” handlingen men ett slutligt beslut om avslag måste göras av den som har delegation för myndigheten att fatta beslut om utlämnande av allmän handling. Det kan i vissa fall vara en rektor, i andra fall en förvaltningschef. Det bör framgå av gällande delagationsordning.
Jag kan tillägga att det kan finnas kuratorsanteckningar i PMO som inte behöver ses som allmänna handlingar. Men när anteckningar som i detta fall görs vid myndighetsutövning (=anmälan till socialnämnden) bedömer jag att de utgör allmänna handlingar och kan begäras ut men alltså inte alltid fås ut, ens av en vårdnadshavare. 

Hälsningar
Staffan