Till Frågor & svar

Sekretess

Vårdnadshavare motsätter sig att känsliga uppgifter överlämnas vid ansökan om tilläggsbelopp

11 maj, 2021

Fråga:

Hej Staffan,
Jag har en sekretessfråga gällande överlämnande av känsliga uppgifter från en kommunal förskola till en utbildningsförvaltning som svarar under samma nämnd. Finns något hinder mot att lämna ut känsliga uppgifter (hälsouppgifter m.m) om ett barn i en förskola till utbildningsförvaltningen om en vårdnadshavare motsätter sig detta? Frågan är sprungen ur situationen att en kommunal förskola vill ansöka om tilläggsbelopp hos kommunen men vårdnadshavaren motsätter sig att uppgifter om barnet överlämnas till utbildningsförvaltningen.

//Karin


Svar:

Hej Karin,
Enligt den skollag som gäller från 2011 är förskolan skyldig att ge de barn som behöver särskilt stöd, detta stöd oavsett vårdnadshavarnas (vh) inställning. Vh kan alltså inte motsätta sig att förskolan tar kontakt med, som i detta fall, den egna förvaltningen för att påtala att sådana brister finns i ekonomisk tilldelning som gör att ett barns omfattande stödbehov inte kan tillgodoses och att ett tilläggsbelopp behövs. 
När begäran sänds till förvaltningen kan det vara lämpligt att visa denna för vh samt nämna att de själva kan kontakta förvaltningen för att hävda sin egen uppfattning; att  tilläggsbelopp inte behövs.
Min bedömning är även att en fristående förskola eller skola i egen eller annan kommun på samma sätt har rätt att begära tilläggsbelopp för ett barn och detta oavsett vh:s inställning. Även fristående förskolor, skolor eller en skola där eleven går i annan kommun än elevens hemkommun är nämligen skyldiga att ge det särskilda stöd  som barnet/eleven behöver. Kan detta inte göras via grundbeloppet kan tilläggsbelopp sökas av förskolan med stöd av SkolL 8:23 och grundskolan 10:39. Tilläggsbeloppet till en sådan förskola eller skola ska ges på samma villkor som hemkommunen ger sina egna enheter.
Skulle vh:s inställning vara sådan att den kan tolkas som att barnet  far illa på grund av vh:s oförmåga att se sitt barns behov, ska en anmälan till socialnämnden starkt övervägas. 

Hälsningar
Staffan