Till Frågor & svar

Varför heter det inte längre pedagogisk utredning?

17 februari, 2016

Fråga:

Hej! Förut har vi kallat utredningen innan ett åtgärdsprogram för ”pedagogisk utredning”, men jag har förstått att den nu ofta kallas ”utredning om elevs behov av särskilt stöd”. Varför då?


Svar:

Utredningen om en elevs behov av särskilt stöd bör innehålla två delar:
Den första delen, kartläggningen, bör förutom faktorer på grupp- och skolnivå även beakta om det finns viktig information på individnivå som inte är av pedagogisk karaktär. Eleven kanske t.ex. har en hörselnedsättning eller en språkstörning som behöver vägas in i kartläggningsdelen. Detta kan påverka den pedagogiska bedömningen, utredningens andra del, om eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd eller inte.