Till Frågor & svar

Vem äger skolans minnesanteckningar- vårdnadshavare kräver att de ska ändras?

23 mars, 2017

Fråga:

Hej!
Jag arbetar på en friskola, som du Staffan har varit och föreläst på. På min arbetsplats så har en pedagog haft samtal med vårdnadshavare om de extra anpassningar som behöver göras i undervisningen. Personalen gjorde minnesanteckningar under mötet som hon delade med sig av till vårdnadshavarna. Här blev det problem… vårdnadshavarna ville lägga till saker som de uppfattade hade sagts under mötet, allt som önskades kände inte pedagogen igen från mötet och ordvalet/beskrivningar som vårdnadshavarna ville ha med beskrev inte mötet korrekt. Pedagogen meddelade vårdnadshavarna att hon inte tänkte ändra i sina minnesanteckningar, men meddelade att hon kunde lägga vårdnadshavarnas åsikter som bilaga. Detta vägrar vårdnadshavarna och kräver att anteckningarna ändras.
Vem äger skolans minnesanteckningar? Eller blir det en tjänsteanteckning då det handlar om elevs extra anpassningar och hur man ska arbeta framåt?
Kan en förälder kräva att vi ändrar?
Tacksam för svar!
S


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej S!

Skolan har agerat på ett bra sätt. Anteckningar har gjorts vid mötet inför de extra anpassningar som ska genomföras och de har visats för vårdnadshavaren, som nu vill göra vissa ändringar. Men det är skolan som avgör hur anteckningarna ska se ut. Detta är ju inte anteckningar som ska justeras utan helt enkelt en lärares anteckningar för minnet. 

Sådana mötesanteckningar behöver inte ens göras men om de görs är det läraren som avgör vad som har sagts vid mötet. Det är också bra att som bilaga lägga till vårdnadshavarens kompletteringar. Mer än så går knappast att göra. Jag förutsätter att vårdnadshavaren kommer att hålla nära kontakt med läraren under den tid de extra anpassningarna genomförs. Inte heller dessa råder vårdnadshavaren över, det är skolan som har ansvar för genomförandet i samverkan med hemmet.

I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) säger man bl.a. följande om denna samverkan:

” Eftersom det inte fattas något formellt beslut om stöd i form av extra anpassningar är det betydelsefullt att lärare och övrig skolpersonal informerar och samverkar med eleven och elevens vårdnadshavare om sådana stödinsatser. I samband med detta är det viktigt att lyssna in och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven och elevens vårdnadshavare har om elevens situation.” (s. 25)

Samverkan med hemmet ska alltså ske redan då extra anpassningar kan bli aktuella. Men det är skolan som råder över den dokumentation som förs och som då bestämmer i vad mån vårdnadshavares eller elevers synpunkter ska fogas till den dokumentation som förs.

Hälsningar från Staffan