Till Frågor & svar

Vem är tillsynsmyndighet över skolkuratorer?

12 maj, 2009

Fråga:

Det är svårt att hitta vilka lagar som gäller för skolkuratorer. Om en förälder inte är nöjd med ens arbete och vill ha det granskat, hur går man tillväga då? Vem är tillsynsmyndiget över skolkuratorer?
Mvh C.L


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej C.L.
Varje kurator i skolan lyder naturligtvis under skollagstiftningen, t.ex. skollagen och diverse förordningar. Dessutom finns ett tjänstefelsansvar för de kuratorer som verkar hos det allmänna, d.v.s. i kommunala, landstings- eller statliga skolor.

Är en kurator legitimerad psykoterapeut finns en journalföringsplikt i de sammanhang där denna kurator vårdar, behandlar eller undersöker människor, men det är sannolikt mycket ovanligt med psykoterapeuter på skolområdet. Och den som brister i sin journalföring kan klandras av IVO.

Skulle en kurator bryta mot sin tystnadsplikt finns ett straffansvar i den delen, förstås. Dagsböter eller  fängelse i högst 1 år blir straffet om inte brottet är att se som ringa. Ofta utdöms även skadstånd.

En kurators insatser kan självklart granskas och kritiseras av Statens Skolinspektion, som är tillsynsmyndighet för skolan. Och en kurator i allmän tjänst kan dessutom klandras av Justitieombudsmannen om hon/han i sina åligganden bryter mot lagar eller förordningar.

Tillsynsmyndighet för skolan är alltså främst Statens Skolinspektion. Men även allmänna domstolar eller förvaltningsdomstolar kan granska skolors tillkortakommanden när det gäller brottsliga handlingar eller olika andra brister, t.ex. att inte lämna ut allmänna handlingar.

Sammanfattningsvis finns ett helt nät av lagstiftning som styr kuratorns och andra befattningshavares verksamhet i skolan. Om detta går det att läsa mer i t.ex. Erdis: Juridik för pedagoger, utgiven på Studentlitteraturs förlag.

Staffan