Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vem beslutar om ämnesområden och ämnen inom grundsärskolan?

23 november, 2021

Fråga:

Hej,

Hej Gudrun!

Jag jobbar som speciallärare inom grundsärskolan och har en elev som vi befarar inte kommer att nå kunskapskraven för åk 6. Om det är så att vi efter att ha prövat extra anpassningar och gjort en utredning för särskilt stöd, samt skrivit åtgärdsprogram som också utvärderats fortfarande ser att eleven inte når målen, kan då rektor besluta om att läsa efter kursplanerna inom ämnesområden? Behövs det då inte göras en ny psykologisk utredning?

Vänliga hälsningar

Sandra


Svar:

Hej Sandra,

det är helt korrekt att rektor i dessa situationer får fatta ett nytt beslut gällande om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. I dessa fall behövs inte en ny psykologisk utredning eller bedömning. Huvudmän kan ha lite olika rutiner för denna hantering. I vissa fall finns en specifik beslutsblankett där rektor fyller i förändringen och vilka ämnen respektive ämnesområden eleven ska läsa. Om det skulle framkomma att eleven är behov av mer omfattande stödinsatser kan vissa huvudmän efterfråga en ny pedagogisk bedömning för att ändra de ekonomiska förutsättningarna. Andra huvudmän väljer att efterfråga en utredning av extra ordinärt stödbehov och ansökan om tilläggsbelopp.  

Jag bifogar lagtexten som reglerar ansvaret för elevens kursplan inom grundsärskolan:
I 11 kap. 8 § Skollagen framgår att huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. Rektorn får sedan besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det. Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas.

I Statens offentliga utredning SOU 2021:11 som bland annat fokuserar på en stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, lyfts frågan om ”Ansvarsfördelningen mellan huvudman och rektor” upp på sidan 733. Där föreslås ingen förändring i ansvarsfördelningen utan rektorerna, som har tillfrågats, anser att de har ett tillräckligt mandat. Rektorerna uppger att det är vanligt att huvudmannen samråder med rektor redan inför ett mottagande i grundsärskolan, samt att huvudmannen även kan göra ändringar utifrån rektors önskemål.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman