Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vem beslutar om hemundervisning?

29 april, 2024

Fråga:

Hej,
jag arbetar med att ta fram blanketter att använda vid bedömning av och beslut om särskild undervisning (hemundervisning). I mina samtal med kommunjuristen har det framkommit att i kommunens delegationsordning anges att det är rektor/biträdande rektor som fattar beslut om särskild undervisning. I ditt elevexempel kring Hemundervisning (särskild undervisning) i din e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd” tycker jag det är tydligt att det är huvudmannen som fattar beslutet, och jag menar att det borde vara delegerat till skolchef eller verksamhetschef snarare än rektor. Var hittar jag stöd för att det är huvudmannens om ska fatta beslutet? 

En övergripande specialpedagog


Svar:

Hej du övergripande specialpedagog,
och tack för din fråga.

Ja, det du har läst i min e-bok stämmer. Innan min elevdokumentation om den fiktiva eleven, så skriver jag bland annat följande: 

”Särskild undervisning är en särskild utbildningsform inom det svenska skolväsendet dvs inte en form av särskilt stöd inom exempelvis grundskolan, vilket medför att denna insats inte är en åtgärd i ett åtgärdsprogram. Däremot kan denna särskilda undervisning medföra att eleven inte läser samtliga ämnen enligt timplanen.” 

Bestämmelserna om särskild undervisning (som ofta kallas hemundervisning) regleras i 24 kap. skollagen som gäller särskilda utbildningsformer. I 17-22 §§ kan vi läsa mer om särskild undervisning och där framgår att det är huvudmannen som anordnar detta. 

På Skolverkets webbplats kan vi också läsa mer ”Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats” Under rubriken ”Ska ett beslut om anpassad studiegång tas om en elev som får särskild undervisning inte läser alla ämnen?” står följande:

Nej, skollagens bestämmelser om särskilt stöd och anpassad studiegång är inte tillämpliga vid särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Något beslut om anpassad studiegång ska inte tas för att en elev som ges sådan undervisning inte läser alla ämnen.

Om en elev som får särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats har fått ett beslut om anpassad studiegång har rektorn fattat det beslutet inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Eftersom syftet med den särskilda undervisningen är att kompensera för den ordinarie undervisning som eleven inte kan delta i, kan ett beslut om anpassad studiegång därför ändå påverka vilken undervisning eleven får inom ramen för den särskilda undervisningen i hemmet eller på annan lämplig plats.”

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare