Till Frågor & svar

Sekretess

Vem kan begära ut utredning och ÅP?

26 oktober, 2021

Fråga:

Hej!

En utredning om särskilt stöd och åtgärdsprogram är allmänna handlingar. Kan vem som helst begära ut dem utan att ange orsak? Skulle till exempel en förälder i en klass kunna begära ut en utredning om särskilt stöd och åtgärdsprogram på en annan elev i klassen? Eller får skolan avslå denna begäran med hänvisning till att det inte föreligger giltiga skäl eller att skolan tror att det på något sätt kan vara skadligt för den eleven som det berör?

Vänligen
Specialpedagogen

Svar:

Hej du specialpedagog,

Vid en skolmyndighet, inte en fristående skola, är en utredning om åtgärdsprogram och själva åtgärdsprogrammet (ÅP) allmänna handlingar, d.v.s. de kan begäras utlämnade med stöd av tryckfrihetsförordningens andra kapitel.
För att dessa dokument ska kunna fås ut fordras dock antingen att de är offentliga, d.v.s. inte innehåller sekretessuppgifter, eller att de trots sekretess kan lämnas ut, t.ex. till en vårdnadshavare till ett skolbarn.

Man får i normalläget inte efterfråga vem som begär ut en allmän handling eller hur den ska användas. Vissa undantag från denna regel finns dock, Man måste t.ex. få veta att det verkligen är en elevs vårdnadshavare som begär ut sitt barns utredning. Utredningen är i de flesta fall sekretesskyddad, eftersom den innehåller uppgifter om eleven som kan vara menliga.

Men ett ÅP är däremot alltid offentligt, eftersom det är ett elevstödjande beslut. I offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 2 § sägs att alla elevstödjande och disciplinära beslut är offentliga. Vem som helst kan alltså få ut ett ÅP, även grannar och andra privatpersoner samt, förstås, journalister.

Frågan om offentlighet eller sekretess i skolan är inte helt enkel, men lagstiftaren har valt att behålla sådan öppenhet som innebär att skolans beslut kritiskt ska kunna granskas av oss alla.

Hälsningar från Staffan