Till Frågor & svar

Vem kan inhämta ett samtycke?

23 april, 2019

Fråga:

Hej Staffan

Jag har lärt mig att ett samtycke från en elev och/eller omyndig elevs vårdnadshavare gör det möjligt för oss att delge och inhämta viktig information till/från annan myndighet. Syftet med kontakten med annan myndighet är ett samarbete som ska kunna påverka den berörda elevens skolsituation positivt och/eller att informationen är nödvändig för det fortsatta arbetet på skolan. Genom att jag inhämtar ett samtycke från eleven och/eller vårdnadshavare blir det möjligt för elevhälsan att delge andra viktig information. Jag är medveten om att samtycket enbart är giltigt under den tid då samarbetet pågår utifrån den aktuella frågan.

Ett exempel kan vara att samtycke finns för att kurator ska inhämta information i en aktuell fråga från skolsköterska eller skolläkare men de hänvisar till att de måste inhämta samtycke själva. Gäller inte det skriftliga samtycke som kurator har inhämtat från elev och vårdnadshavare i den aktuella frågan?

Tack på förhand för ditt svar.

Mvh
A


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej A,  
Som du skriver ska ett samtycke som inhämtas göra att de uppgifter samtycket gäller ska kunna inhämtas från annan myndighet eller i skolan från elevhälsans medicinska insats (EMI). Ett samtycke är viktigt för att kunna skapa samverkan kring en elev, när sekretess gäller.
Det är dock inte orimligt att sköterskan eller läkaren kontrollerar det samtycke som har getts för att därmed förvissa sig om att det verkligen har lämnats och att det är informerat, d.v.s. tydligt specificerat, vilka uppgifter som samtycket gäller. Min erfarenhet är att samtycken ofta är alltför generella och inte tydligt visar vad som kan lämnas ut. Skolsköterskan/Skolläkaren kan också ha uppgifter journalförda som hen måste ta ställning till om de verkligen innefattas av det samtycke som har lämnats.
Därför blir mitt svar i sammanfattning att en kurator eller någon annan kan inhämta ett samtycke. Men den som med stöd av samtycket ska lämna ut uppgifterna måste ändå många gånger värdera samtycket och eventuellt behöva kontrollera att det är informerat och därmed tillräckligt.  

Hälsningar
Staffan