Till Frågor & svar

Vid vilken ålder upphör anmälningsplikten till socialtjänsten?

13 augusti, 2008

Fråga:

Vid vilken ålder upphör anmälningsplikten till socialtjänsten vid misstanke om missbruk av droger och alkohol? Kan skolans handlingsprogram innehålla ”anmälan till socialtjänst och information/kontakt med förälder under hela gymnasietiden” även om eleven fyllt 18 år ? Handlingsprogrammet presenteras då eleven börjar gymnasiet och skrivs under av förälder och elev då.
MVH Anita, Skolsköterska, gymnasiet


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Den tvingande anmälningsplikten till socialtjänsten enligt SoL 14:1,st. 2 gäller vid oro för barn vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.. Ett barn är varje person som inte fyllt 18 år. Det innebär att anmälningsplikten upphör på 18-årsdagen.

Men det finns, när en 18-19-åring genom sitt eget beteende riskerar att skada sig själv, möjlighet för skolan och för de flesta andra myndigheter att anmäla sådan oro till socialtjänsten. Lagstödet för en sådan anmälan finns i generalklausulen i OSL 10:27, där det sägs att myndigheter kan informera varandra om sekretesskyddade angelägenheter ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.”

Vid missbruk av droger och vid svårare missbruk av alkohol bedömer jag att generalklausulen är tillämplig. Intresset av att kontakta socialtjänsten ska vara ”uppenbart”. Det innebär att ett mindre omfattande drickande inte räcker för att anmäla, även om konsumtionen är större än genomsnittligt för en ungdom. Missbruk av narkotiska preparat ses som allvarligare, vilket innebär att det missbruket inte behöver vara omfattande för att en anmälan ska kunna göras.

Vad gör socialtjänsten efter en anmälan som rör en 18-19-åring? Man gör en förhandsbedömning vid vilken man tar ställning till om en utredning ska inledas. De insatser som kan bli aktuella efter avslutad utredning är med stöd av LVU, en tvångslag eller SoL, efter samtycke från den unge själv.

Eftersom en 18-åring är myndig får en handlingsplan i skolan inte innehålla generella bestämmelser om hemkontakt. Sekretess gäller mot hemmet när ingen vårdnadshavare längre finns. Genom ett samtycke i varje enskilt fall från en myndig elev kan hemmet kontaktas. Det är vanligt att ungdomar som bor hemma går med på sådan kontakt. Handlingsplanen ska inte heller innehålla något generellt om att anmälan till socialtjänsten ska göras under hela gymnasietiden. I stället bör man skriva att anmälningsplikt gäller till 18-årsdagen och därefter övervägs anmälan när stark oro finns p.g.a. den unges eget beteende.

Att elever i 16-årsåldern skriver under avtal som ska gälla även efter myndighetsdagen bedömer jag inte vara lämpligt. I stället bör elevens inställning höras när han/hon blir myndig och inte längre har några vårdnadshavare utan själv har rätt att bestämma helt i egna viktiga angelägenheter.

Slutligen kan jag tillägga att generalklausulen inte gäller för alla myndigheter. Socialtjänst och sjukvård (t.ex. skolhälsovården) kan inte använda denna bestämmelse, inte heller privat verksamhet, t.ex. fristående skolor. För dessa myndigheter, alltså inte för friskolorna, finns en mer inskränkt möjlighet att kontakta andra myndigheter vid drogmissbruk hos människor över 18 är. Den bestämmelsen går jag inte in på här.

Hälsningar från

Staffan