Till Frågor & svar

Vilka bestämmelser gäller för EVK på gymnasiet och är det någon skillnad för EVK på friskola? (Inaktuellt)

24 mars, 2009

Fråga:

Jag arbetar som kurator på två gymnasieskolor (friskolor). Jag undrar
hur rutinerna kring elevvårdskonferens ska se ut på gymnasienivå?

Finns det någon skillnad när det gäller bestämmelser för EVK i kommunal skola och i friskola?

Vilka måste delta? Går det bra att stf. rektor deltar istället för
rektor? Måste någon från EHT vara med?

Vänligen,Lisa i Gbg


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Fråga och svar inaktuella, eftersom EVK inte längre finns.

Hej Lisa i Götet,

Bestämmelserna om EVK finns inte i skollagen utan i förordningarna för grundskolan och gymnasiet. I friskoleförordningen finns inget nämnt om EVK. Det betyder att friskolor får använda sig av EVK men de behöver inte göra det om rektor där i stället väljer att fatta beslut själv eller efter att ha hört ett annat forum än EVK. Och så här skriver Skolverket på sin hemsida: ”Skollagstiftningen gäller i princip bara för de fristående skolorna när detta direkt framgår av hänvisningar i denna lagstiftning: 9 kap. skollagen och förordningen om fristående skolor.”

Bestämmelsen om EVK återfinns i GrF 3 kap. 4 § och I GyF 4 kap. 1 §.
I GyF sägs:

”Elevvårdskonferens

1 § För behandling av elevvårdsfrågor skall det finnas en elevvårdskonferens vid varje gymnasieskola.

Ledamöter i elevvårdskonferensen är

1. rektor,

2. företrädare för elevvården,

3. berörd klassföreståndare eller motsvarande och annan berörd personal.

Rektor beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen. Rektor eller den ledamot som rektor utser är ordförande.

Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är närvarande och yttrar sig vid sammanträdena.

2 § Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid sammanträde med elevvårdskonferensen förs protokoll.”

Rektor ska vara ledamot av EVK och en biträdande rektor får inte gå in stadigvarande i stället för rektor. Vid sjukdom, semester eller tjänstledighet får förstås en biträdande rektor ersätta rektorn. Och kurator eller psykolog bör vara med när EVK sammanträder, såsom företrädare för elevvården. Elevhälsan är ju inget begrepp än i skollagstiftningen utan det är fortfarande kurator eller psykolog som avses med elevvården. Men i ny skollag som sannolikt kommer att gälla från 2010 finns med all säkerhet elevhälsobegreppet inskrivet. Vad som händer med EVK är dock osäkrare. Kanske kommer andra beslutsorgan att finnas i stället. Vi får se när riksdagen fattar sitt beslut.

Staffan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin