Till Frågor & svar

Vilka bestämmelser gäller för förskoleklassen?

26 november, 2018

Fråga:

Hej!
Jag jobbar som specialpedagog på en f-9-skola. Min fråga rör förskoleklassen. När den nu blir obligatorisk, hur påverkar det hur stöd utreds och dokumenteras? Görs det på samma sätt som för resterande årskurser med utredning, pedagogisk bedömning och åtgärdsprogram?

MVH/Ulrika


Svar:

Hej Ulrika,

och tack för din fråga.
Ja, det görs på samma sätt som för resterande årskurser. Bestämmelserna i skollagen kring extra anpassningar, utredningar om elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram gällde redan tidigare för de elever som gick i förskoleklassen. Frivilligheten bestod av att vårdnadshavare då kunde välja om barnet skulle gå i förskoleklassen eller inte. Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) gällde och gäller i sin helhet även för förskoleklassen (står på sidan 7). Där framkommer bland annat att bedömningen av elevens stödbehov inom förskoleklassen ska utgå från hur eleven utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas (sidan 12).

När det gäller grundskolan som du arbetar inom så kan det vara viktigt att tillägga att vissa särskilda stödåtgärder som ibland beslutas och skrivs in i åtgärdsprogram endast gäller grundskolan och inte förskoleklassen. Detta gäller beslut om enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång vilket framkommer i 3 kap. 11-12 §§ skollagen.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman