Till Frågor & svar

Vilka bestämmelser gäller vid EVK (inaktuellt- EVK avskaffad i ny skollag)

26 januari, 2009

Fråga:

Jag har en fråga gällande Elevvårdskonferens, EVK. Jag arbetar
på en skola, år 7-9 med ca 500 elever.
Jag undrar om bestämmelser vad som gäller;
Vilka ska vara med?

Vilka ska kallas?

Kan man använda förarbeten av rektorer, specialpedagoger som underlag
till/för beslut till EVK utan att skolkurator och/eller skolsköterska
varit med?

Kan man ha EVK och fatta beslut om endast rektorer, skolsköterska och
skolkurator deltar? (utan vårdnadshavare är inbjuden)


Svar:

Fråga och svar inaktuellt- uppdaterat 2019-06-19)

(Bestämmelserna om EVK finns för grundskolans del i grundskoleförordningens 3 kap 4 §, Där nämns att rektor och företrädare för elevvården, berörd klassföreståndare eller motsvarande och annan berörd personal ska vara ledamöter av konferensen. Rimligen ska också vårdnadshavarna bjudas in att delta om inte särskilda hinder kan finnas för det. Rektor eller annan person som rektor bestämmer ska vara ordförande. Rektor kan också besluta att andra än ledamöterna är närvarande. T.ex. socialtjänsten kan finnas ibland med i speciella fall.

De förarbeten som ska finnas med är sådana som kan behövas vid konferensen för att fatta kloka beslut. Om en sköterska eller kurator kan behöva utreda vissa förhållande före konferensen så ska de förstås göra det.

Beslut kan fattas vid EVK utan att vårdnadshavare finns med men oftast vinner man mycket på att de finns närvarande och kan lämna synpunkter inför beslutet.

Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att konferensen ska vara beslutsför. Ett protokoll måste föras och rektorn får inte sätta in t.ex. en biträdande rektor som ersättare annat än då rektor t.
ex. är sjuk eller tjänstledig. Och då går en annan person in som vikarierande rektor.

Staffan Olsson)