Till Frågor & svar

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn vid kränkning i grundskolan?

2 december, 2019

Fråga:

Du svarade på tidigare ställd fråga om informationsmöjligheten till vårdnadshavare när elev blivit kränkt i skolan bland annat följande:
”En vårdnadshavare har som huvudregel rätt att få insyn i kränkningarna, särskilt när det gäller ett ungt barn. Omständigheterna i det enskilda fallet har också betydelse för om och hur en vårdnadshavare ska informeras.”

Frågan handlade om gymnasieungdom och jag behöver ett förtydligande angående rätten att informera på grundskolenivå.

En elev har blivit utsatt/kränkt av en annan elev (eller flera andra elever) och information ska lämnas till den utsatte elevens vårdnadshavare om händelsen och till de utsättandes vårdnadshavare. Finns det något juridiskt som hindrar oss i skolan att berätta vem som utsatt eleven och vilka som varit inblandade? Naturligtvis med tydligt besked om skolans skyldighet att utreda och följa upp det som hänt samt arbeta för att liknande inte händer igen. Om inte, hur motiverar jag i mitt samtal till den utsattes vårdnadshavare att jag inte kan berätta vem som burit sig illa åt mot dennes barn? Räcker det att säga att vi ser allvarligt på händelsen, pratar med den utsatte eleven och dennes vårdnadshavare och att vi inte pratar om andra barn med andra än deras vårdnadshavare? Vilka omständigheter syftar du på har betydelse om och hur en vårdnadshavare ska informeras?

Tacksam för svar, vi vill göra rätt och ha ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och skola.
Mvh
T T


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej T T,

uppgifter om vilka elever i skolan som varit inblandade i kränkningar av olika slag omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Det är alltså inte möjligt för lärare eller andra i skolan att öppet redovisa detta för inblandade elever, deras vårdnadshavare/föräldrar eller för andra. Med tanke på elever i skolan är i den åldern att de själva kan berätta vilken/vilka som kränkt lär uppgifterna ändå via dem bli kända för andra.
Att bekräfta sådant som redan är känt behöver då i och för sig inte vara ett brott mot tystnadsplikten. Men risken, om man som personal i skolan pratar om detta, kan vara att ytterligare detaljer nämns utöver namnet/namnen på den som kränkts eller kränkt.

Den som utreder en kränkning kan i vissa fall vara nödgad att lämna ut vissa känsliga uppgifter om personer eller händelser till intervjuade personer för att kunna fullgöra skolans lagstadgade skyldighet att utreda. Stöd för detta finns för en skolmyndighet i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 10:2. Även om den lagen inte gäller friskolor är det rimligt att samma rätt ska gälla en utredare där.

En utredning om kränkning handlar inte om myndighetsutövning, eftersom man i den utredningen inte avser att ingripa mot någon elev. Utredningen avser huvudmannens ansvar för att förebygga och förhindra kränkningar.  Därför har inblandade elevers vårdnadshavare ingen självklar rätt att få insyn i utredningen utan en sådan begäran måste sekretessprövas. Skulle däremot skolan till följd av utredningen disciplinärt ingripa mot kränkande elev(er) handlar detta  om myndighetsutövning mot enskild person. Då har vårdnadshavare till kränkande elev(er) som part full rätt till insyn i hela utredningen. Sekretessen faller nämligen mot den som är part.

Slutsatsen för skolans personal är alltså att vara försiktig i samtal med  vårdnadshavare/föräldrar till elever som kränkts eller blivit kränkta. Jag tycker att du på ett fint sätt i slutet av din fråga beskriver vad ni skulle kunna säga.

Jag kan slutligen tillägga att när jag i en tidigare fråga, som du helt riktigt påpekar, skrev att ” Omständigheterna i det enskilda fallet har också betydelse för om och hur en vårdnadshavare ska informeras” så var detta kopplat särskilt till den fråga jag besvarade då. Ett barn har ju som huvudregel sekretess gentemot sina vårdnadshavare men när dessa behöver information för att enligt föräldrabalken kunna ta ett ansvar för sitt barn ska sådan info som absolut huvudregel ges till dem. Skulle det alltså vid en utredning om kränkande behandling framkomma uppgifter som en vårdnadshavare inte behöver för att kunna ta sitt ansvar och där eleven motsätter sig att uppgiften lämnas till vårdnadshavarna ska man värdera elevens uppfattning. Skulle den uppgiften sedan finnas med dokumenterad i kränkningsutredningen finns ju som jag tidigare har sagt ingen insynsrätt i utredningen, varken för den kränkta eller kränkande elevernas vårdnadshavare.

Följ länk och läs frågan som Staffan tidigare har svarat på ”Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn när det gäller kränkning på gymnasiet?”

”En kränkningsutredning- vad har vårdnadshavare rätt att få veta?”

Hälsningar från Staffan