Till Frågor & svar

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn när det gäller kränkning på gymnasiet?

16 januari, 2019

Fråga:

Hej! Jag undrar vad vårdnadshavare har för rätt till information när det gäller kränkningar i skolan. Jag jobbar på gymnasiet. Måste vi alltid informera vårdnadshavare om att vi gör en kränkningsutredning på skolan? Gäller det i så fall både vårdnadshavare till den elev som blivit utsatt och till den som utsatt annan elev?

Vi har som policy att informera vårdnadshavare, men ibland kan vi se skäl till undantag. Exempelvis där det i anmälan framgår att en tjej har ätit lunch själv med en kille vilket hon egentligen inte får för sina föräldrar. Om vi då ska informera om kränkningen kan det ställa till det för eleven på annat sätt. Jag tänker att det beror på hur allvarlig kränkningen är och om eleven vill att föräldrarna ska informeras eller inte men vet inte om jag har lagstöd för att agera så. Vill gärna ha vägledning.
Magdalena


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-05-02)
Hej Magdalena
När en elev utsätts för kränkande behandling ska skolan agera genom att utreda och vidta lämpliga åtgärder i det enskilda fallet men även för att förhindra att liknande kränkningar kan uppstå i framtiden.
En vårdnadshavare har som huvudregel rätt att få kännedom om de kränkningar som har skett, särskilt när det gäller ett ungt barn. Omständigheterna i det enskilda fallet har också betydelse för om och hur en vårdnadshavare ska informeras. Däremot har de ingen självklar rätt till insyn i den kränkningsutredning som skolan gör, eftersom de i eller eleven själv inte är parter p.g.a. att inget beslut med anledning av utredningen ska fattas som gäller en enskild elev.
När en elev kommer upp i tonåren blir balansgången mellan barnets egen integritet och vårdnadshavarens rätt till insyn i sitt barns förhållanden särskilt intressant. En vårdnadshavare har ett ansvar för sitt barn ifråga om tillsyn, omsorg, ekonomi m.m. Av föräldrabalken  6 kap. 11 §  framgår att vårdnadshavarna ska informeras om sitt barns förhållande när de har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga förhållanden. Huvudregeln är dock i övrigt,  enligt offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 3 §, att barnet har rätt till integritet även gentemot sina vårdnadshavare. Jag kan tillägga att när ett barn upphör att vara barn då det fyller 18 år gäller sekretess mot föräldrarna, även i frågor som avser kränkningar i skolan. Eleven måste då samtycka till att information ska få lämnas till dem.
På gymnasiet aktualiseras denna fråga om hemkontakt vid kränkningar särskilt, p.g.a. barnets ålder och mognad. Det fall du nämner handlar om en tjej som blir kränkt av en kille och påtalar detta för skolans personal. Hon vill inte att skolan ska informera vårdnadshavarna om detta. Här ska skolan, efter samtal med flickan, bedöma om hemkontakt behöver tas eller inte. Huvudregeln är som sagt integritet mot hennes vårdnadshavare. Då bör skolan ta stark hänsyn till hennes önskemål men är ändå skyldig att utreda. Skulle kränkningen vara av allvarligt slag så kan möjligen bedömningen bli en annan men kontakten tas inte om inte skyldigheten för vårdnadshavaren att bestämma aktualiseras.
I utredningen ska antecknas att flickan inte önskar att hemkontakt tas och att skolan bedömer att detta inte heller behövs.
Jag kan tillägga att mitt ställningstagande även gäller i förhållande till den kränkande elevens vårdnadshavare. Skulle någon vårdnadshavare begära att få ut en utredning i ett kränkningsärende måste detta prövas utifrån bestämmelserna om sekretess. Jag skriver en del om detta  i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utgiven på Studentlitteratur 2017.  Det finns i kapitel 7 ”Vilken rätt har den unge till sekretesskydd gentemot sina närstående”.
Som du ser Magdalena är integritetsfrågorna delikata vid kränkningar men också i andra situationer i förhållandet mellan ett barn och dess vårdnadshavare. Det får aldrig vara så att en vårdnadshavare slentrianmässigt kontaktas eller  hålls utanför en kränkningsutredning utan olika skäl måste noga vägas mot varandra innan  kontakt eventuellt tas.
Jag kan slutligen tillägga att Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolverket vid min förfrågan sagt att man inte har behandlat en fråga liknande din i något anmält kränkningsärende. Däremot har Skolinspektionen i ett fall valt att inte kritisera att ett naturbruksgymnasium i vissa viktiga delar höll en vårdnadshavare utanför information, dock inte i ett kränkningsärende.
Skolinspektionens beslut (Dnr 41-2010:46) får avsluta mitt svar.
Skolinspektionen skriver: … Varken gymnasieförordningen eller läroplanens reglering ålägger dock skolan en ovillkorlig skyldighet att informera föräldrarna om allt som rör en elev i gymnasieskolan. En prövning måste göras i varje enskilt fall där skolan tar hänsyn till vad saken gäller och även till elevens ålder och personliga mognad.12 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen ger skolan ett visst utrymme att sekretessskydda uppgifter om ett barn gentemot barnets årdnadshavare. Skolan får, med beaktande av ovanstående, göra en menprövning enligt bestämmelserna i 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

Mot bakgrund av dels att det finns utrymme för skolan att inte informera vårdnadshavaren om elevens skolgång, dels de instruktioner skolan fick från eleven samt andra aktörer finner Skolinspektionen inte anledning att göra en annan bedömning än vad skolan gjort i aktuellt fall. Skolinspektionen vill dock framhålla att om en skola, som i förevarande fall, beslutar att inte lämna ut information till vårdnadshavaren om dennes barn är det viktigt att skolan motiverar sitt ställningstagande. En skola kan inte generellt vägra en vårdnadshavare insyn i sitt barns skolgång utan en bedömning enligt ovan måste ske vid varje tillfälle och utifrån innehållet i uppgifterna.

En kränkningsutredning- vad har vårdnadshavare rätt att få insyn i?

Hälsningar och God Fortsättning på det nya (skol)året, Magdalena!
Staffan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin