Till Frågor & svar

Vilken sekretess gäller för IT- tekniker?

3 april, 2008

Fråga:

Datajournaler är här för att stanna och det fungerar utmärkt men ibland krånglar systemet. Vi inom skolhälsovården behöver då tillkalla experthjälp så som IT-avdelningen i kommunen. Eftersom elevjournaler är sekretessmaterial har vi inte släppt in våra IT tekniker i journalprogrammet, Asynja har vi, vilket försvårar för deras arbete hävdar de. Kan de inom sin tjänst som IT-tekniker blir insläppta i journalprogrammet och ha sekretess angående detta? De ska naturligtvis inte läsa anteckningar i elevjournaler men jag undrar vad lagen säger?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-18)

Hej,
Först bör alla lösningar diskuteras som innebär att IT-personalen inte ges insyn i enskilda patienters journaluppgifter. Skulle detta tekniskt vara omöjligt bedömer jag att den IT-personal som får insyn via ett avtal ska göras uppmärksam på detta och att man då binds av tystnadsplikt. Bestämmelsen om sekretess/tystnadsplikt återfinns i OSL 2 kap. 1 §, där det framgår att för den som på grund av bl.a. anställning vid myndigheten har fått kännedom om en uppgift finns ett förbud att röja den.
Men, som sagt, i första hand bör man seriöst diskutera i vad mån en tekniker alls behöver ges insyn för att fullgöra arbetet.

Skulle en IT-tekniker tillhöra en annan kommunal myndighet, eller vara fristående konsult kan man från skolmyndighetens sida teckna ett uppdragsavtal med de tekniker som ges insyn i journalerna. Av detta avtal framgår att sekretess gäller i det uppdrag som innebär att i IT-arbetet få insyn i hälso- och sjukvårdens journaluppgifter. För att utforma ett sådant avtal bör man ta hjälp av en jurist.

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin