Till Frågor & svar

Vilken skyldighet har jag om familjerätten ställer frågor kring barnet vid en tvist?

28 mars, 2014

Fråga:

Hej!
Jag är skolsköterska och har fått ett samtal från familjerätten som ställer frågor kring barnen i en familj där det råder tvist mellan föräldrarna. Vilka skyldigheter har jag i detta ärende? Behöver jag båda föräldrarnas tillstånd för att lämna ut information som familjerätten vill ha svar på?
Ulrika


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-19)

Hej Ulrika,

En uppgiftsskyldighet finns till socialnämnden då man där inleder en utredning för ett barns behov av stöd eller skydd. Bestämmelsen är kopplad till den anmälningsplikt du har vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Anmälningsplikten regleras i SoL 14:1, st.1 och uppgiftsskyldigheten i 14:1, st. 3.

Vid en vanlig första vårdnadsutredning, t.ex. vid en skilsmässa där frågan om gemensam vårdnad eller inte utreds och när ingen oro finns för barnet, har du och annan skolpersonal tystnadsplikt mot familjerätten. Ett samtycke behövs då för att kunna röja känsliga uppgifter till familjerätten eller advokat. Skulle däremot vårdnaden behöva ändras beroende på oro för t.ex. barnets hälsa och utveckling gäller uppgiftsskyldigheten enligt SoL 14:1, st. 3.

I föräldrabalken 6 kap. 7 § sägs nämligen att ”Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.”

Det är  förvaltningsrätten som beslutar men socialnämndens familjerätt utreder. Då, i dessa fall av oro för barnets situation, ska uppgifter lämnas av dig till familjerätten på begäran. Den informationen, om att det gäller en orosutredning enligt föräldrabalken,  ska familjerätten ge dig.  Men skyldigheten att lämna uppgifter gäller alltså inte när sådan oro inte finns. Då kvarstår din sekretess/tystnadsplikt gentemot familjerätten.

Hälsningar från

Staffan